Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A metonimikus szereplőkonstruálás sémái

Miután az 5. fejezet magyarázatot adott arra, hogy egy koreferencialáncbeli szereplő miért jelenik meg inflexiós anafora helyett fogalmilag kifejtett nominálisként, rátérhetünk annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják, hogy a történelmi tárgyú narratívák fogalmilag kifejtett formában megjelenő szereplői milyen metonimikus szereplőmegnevezéssel konceptualizálódjanak. A szereplők megkonstruálásának módját befolyásoló tényezőket a szöveg eltérő szintjein működő sémákként elemzem. A sémák a szereplők megkonstruálásának módját a szereplők különböző szövegbeli funkcióin keresztül befolyásolják.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave