Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A metonimikus szereplőkonstruálás makroszintű sémái: az első és a második világháború narratív reprezentációinak példája

A szereplők nem csupán tematikus szerepek hordozóiként, illetve a mezoszintű szövegegységek középponti és mellékszereplőiként funkcionálnak, hanem a narratíva által bemutatott történelmi események résztvevőiként is. Az egyes történelmi eseményekhez eltérő narratív reprezentációs módok kapcsolódhatnak, amelyek befolyásolhatják az eseményekben részt vevő szereplők metonimikus megkonstruálását. A különböző történelmi eseményekhez kapcsolódó, a szereplők metonimikus megkonstruálását befolyásoló reprezentációs módok makroszintű sémáknak tekinthetők, amelyek az adott történelmi esemény vagy eseménysor korábbi narratív reprezentációiból absztrahálódtak.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave