Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Összefoglalás

A 6. fejezet bemutatta, hogy a történelmi tárgyú narratívákban megjelenő szereplők megkonstruálásának módja korántsem véletlenszerű és nem is csupán a történetíró egyéni elgondolásának az eredménye. A metonimikus szereplőkonstruálás módját a szövegben eltérő hatókörrel működő sémák motiválják, amelyek a szereplők különböző szövegbeli funkcióin keresztül hatnak azok megjelenítési módjára. A szereplők megkonstruálásának módját motiváló mikro-, mezo- és makroszintű sémák működése a következő főbb pontokban foglalható össze:

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave