Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A szereplők episztemologikus helyzete

A szereplők nem csupán metonimikus megjelenítésük, hanem a tudásuk terén is különbözhetnek egymástól. A 7. fejezet egyik célja annak bemutatása, hogy a történelmi tárgyú nem fiktív szövegekben hogyan képződik meg a szereplők episztemologikus helyzete a szereplők tudását kifejező, különböző típusú nyelvi elemek használatán keresztül. A szereplők episztemologikus helyzete azt jelöli ki, hogy azok mentálisan milyen mértékben férnek hozzá a történet reálisként megkonstruált világához.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave