Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A szereplői tudás megkonstruálásának három módja: ismeret, vélelem, ismerethiány

A történetben a fizikai és a társas világ mellett a történet mentális világa, azaz az egyes szereplők gondolatai, érzései, cselekvéseik belső motivációi is reprezentálódnak (lásd Tátrai 2011: 171–189). A történetmondó tehát a szereplők mentális állapotainak, folyamatainak konceptualizálásával alkotja meg a történet mentális világát. A narratíva mentális világának egyik lényegi összetevője a szereplők tudása. A szereplők tudásának konceptualizálása általában a tudatosság szubjektumának az áthelyezése révén valósul meg, amelynek során a történetmondó a tudatosság szubjektumát saját magáról a történet valamely szereplőjére helyezi át (Sanders–Redeker 1996, Sanders–Spooren 1997). A tudatosság szubjektuma „azt a szubjektumot jelöli ki, akihez a közölt információ tekintetében az aktív tudat működése (az érzékelés, az akarat, a gondolkodás vagy a beszéd) kötődik” (Tátrai 2011: 215). A tudatosság szubjektumának az áthelyezésével a megnyilatkozó a szereplő mentális állapotát nyelvileg kifejtetten konceptualizálja, és ily módon azt a referenciális jelenet részévé teszi.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave