Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú vizsgálata

Az alábbiakban azt mutatom be, hogy a 7.1. részben elkülönített három tudástípus alapján hogyan vizsgálható kvantitatív módon egy szövegcsoport szereplőinek episztemologikus helyzete. A vizsgálat magyar előzményeit Tóth–Vincze–László (2006) és Vincze–László (2010) narratív pszichológiai kutatásai adták. A szerzők magyar, illetve magyar és osztrák történelemtankönyvekben olyan jelenségeket vizsgáltak kvantitatív módon, mint az elbeszélésben megjelenő különböző cselekvéstípusoknak vagy a szereplőkhöz kapcsolódó, kognitív és érzelmi igék révén reprezentált különböző típusú mentális állapotoknak az előfordulása. Az általam bevezetett, tudástípusokra épülő kategorizáció véleményem szerint hozzákapcsolható az említett szerzők vizsgálataiban alkalmazott szempontokhoz.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave