Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Összefoglalás

A 7. fejezet a történelmi tárgyú nem fiktív narratívákban megjelenő szereplők episztemologikus helyzetét vizsgálta. A szereplők episztemologikus helyzete azt jelöli ki, hogy azok mentálisan milyen mértékben férnek hozzá a történet reálisként megkonstruált világához. Első lépésben a Fauconnier által kidolgozott mentálistér-elmélet keretében azt mutattam be, hogy a történetmondó hogyan konstruálhatja meg a szereplők tudását ismeretként, vélelemként és az ismeret hiányaként. Míg a szereplők ismereteinek konceptualizálása térépítő elemekként funkcionáló faktív, az ismeretek hiánya pedig térépítő elemekként funkcionáló tagadott faktív kognitív igékkel vagy igei szerkezetekkel történik, addig a szereplők vélelmeinek konceptualizálása térépítő elemekként funkcionáló nem faktív kognitív igékkel vagy igei szerkezetekkel valósul meg.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave