Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A narratíva kauzális viszonyainak és a szereplők tudásának összefüggései

A könyv hátralévő részében a szereplők tudásának és a narratívában konceptualizált állapotok, események közötti kauzális viszonyoknak az összefüggéseit vizsgálom, nagy hangsúlyt helyezve arra, hogy a szereplők tudása számos esetben nem nyelvileg kifejtett módon, hanem a befogadói következtetésekhez kapcsolódva jelenik meg. Vagyis míg a 7. fejezet a szereplői tudás explicit megjelenítését vizsgálta, addig a 8. fejezetben fontos szerepet kap az, hogy a történetmondó nemcsak explicit, hanem implicit módon is megjelenítheti a szereplői tudást. A 8. fejezet két nagy részből tevődik össze. A 8.1. alfejezetben a kauzális cselekvések nyelvi konceptualizációi által kiváltott, a szereplők tudására, illetve a tudás forrására vonatkozó episztemikus és evidenciális inferencia általános jellemzőit mutatom be. A 8.1. rész adja az elméleti megalapozást a 8.2. rész számára, amelyben magyar történelemtankönyvek alapján részletesen vizsgálom a kauzális cselekvésekkel összefüggésben, explicit vagy implicit módon megjelenített szereplői tudást.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave