Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Episztemikus és evidenciális inferencia kauzális cselekvések nyelvi megjelenítésében

A történetmondó a szereplői tudást nemcsak explicit, hanem implicit módon is megjelenítheti. Ennek egyik tipikus módja a narratíva eseményeinek kauzális cselekvésekként történő konceptualizálása, ami a cselekvő tudására és evidenciájára vonatkozóan is inferenciális jelentést vált ki. A kauzális cselekvések olyan cselekvések, amelyeket egy eseményre vagy állapotra, körülményre adott reakcióként, azaz egy ok okozataként konceptualizál a megnyilatkozó. Például a Kigyulladt az épület, ezért Zsófi kihívta a tűzoltókat mondatnak a Zsófi kihívta a tűzoltókat tagmondatában szereplő eseménye egy olyan kauzális cselekvésként konceptualizálódik, amelynek oka az épület kigyulladásának eseménye. Egy esemény kauzális cselekvésként történő konceptualizálása általában két inferenciát, azaz befogadói következtetést vált ki a kauzális cselekvés cselekvőjére vonatkozóan. Egyrészt befogadóként feltételezzük, hogy a megnyilatkozó szerint Zsófinak tudása volt az épület kigyulladásáról, hiszen máskülönben nem lett volna oka kihívni a tűzoltókat. Ezt a cselekvő tudására vonatkozó inferenciát nevezem episztemikus inferenciának. Másrészt azt is feltételezzük, hogy a megnyilatkozó szerint Zsófi tudásának volt valamilyen forrása, azaz Zsófi rendelkezett valamilyen evidenciával az épület kigyulladására vonatkozóan, például a saját szemével látta azt, hiszen máskülönben nem lehetett volna tudása az épület kigyulladásáról. Ez utóbbi típusú, a cselekvő tudásának a forrására vonatkozó befogadói következtetést nevezem evidenciális inferenciának.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave