Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Implicit jelentés

A diskurzus során bizonyos jelentések nyelvileg kifejtetten, explicit módon konceptualizálódnak, míg mások nyelvileg kifejtetlenek, azaz implicitek maradnak. A megnyilatkozások implicit jelentése az explicit jelentésen és a kontextuális ismereteken alapuló befogadói következtetések révén jön létre. (Az implicit jelentésről részletesen lásd Verschueren 1999: 25–36, Tátrai 2017: 1023–1037.) A befogadónak az implicit jelentés létrejöttében szerepet játszó következtetési folyamatai miatt az implicit jelentést inferenciális jelentésnek, vagy egyszerűen csak inferenciának is nevezik. A fejezet későbbi részeiben én is az inferencia terminust részesítem előnyben, összhangban a kognitív nyelvészet azon célkitűzésével, hogy a nyelvet a mindenkori nyelvhasználók perspektívájából írja le.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave