Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Episztemikus és evidenciális inferencia

A történetmondó a narratíva szereplőinek cselekvéseit sok esetben valamilyen ok következményeként jeleníti meg. Az ok lehet valamilyen korábbi esemény (cselekvés vagy történés), de lehet valamilyen állapot, körülmény is, amely a narratíva időben előrehaladó világában eleve fennállóként jelenik meg. A valamely ok okozataként megjelenített cselekvések természetesen további cselekvéseknek vagy történéseknek lehetnek az okai. A történetmondó egy szereplő cselekvése és egy fennálló állapot vagy korábbi esemény közötti kauzális viszonyt általában nyelvileg is jelöli, például kötőszavak segítségével (ezért, így stb.).

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave