Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A kutatás háttere

A könyv a történelmi tárgyú nem fiktív, vagyis a múlt reális bemutatásának céljával született narratívákat vizsgálja kognitív nyelvészeti keretben. A kutatás kiindulópontját az az elképzelés adja, hogy a múlt különböző időszakainak, eseményeinek narratív bemutatását nagymértékben befolyásolják a kognitív adottságaink és a korábbi, történelemről szóló narratív diskurzusaink által meghatározott, valószínűségalapon működő nyelvi szabályszerűségek. Ezek a tendenciaként, motivációként megjelenő szabályszerűségek a kognitív nyelvészeti keretnek megfelelően a séma terminussal ragadhatók meg. A könyv elsődleges célja, hogy feltárja azokat a sémákat, amelyek a szereplők, illetve a szereplők tudásának nyelvi megjelenítését befolyásolják.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave