Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Episztemikus és evidenciális jelöletlenség és jelöltség történelmi tárgyú narratívákban

A kauzális cselekvések nyelvi megjelenítései által kiváltott episztemikus és evidenciális inferencia vizsgálatának tanulságaiból kiindulva megfogalmazható néhány következtetés a történelmi tárgyú narratívákra vonatkozóan is. A következtetéseket magyar nyelvű általános és középiskolai történelemtankönyvekből származó szövegrészletek kvalitatív elemzéseivel kísérlem meg alátámasztani. A 8.2.1. pontban a tudás jelölésének az említett szövegekben megjelenő tipikus funkcióit tárgyalom, kitérve arra, hogy a kauzális cselekvések által kiváltott episztemikus inferencia alapján milyen általánosabb megállapítások tehetők a történelmi tárgyú narratívákra vonatkozóan. Ezt követően a 8.2.2. részben bemutatom, hogy a szereplők evidenciájának konceptualizálása tekintetében milyen általános sémát érvényesítenek a történelmi tárgyú narratív szövegek. Végül a 8.2.3. részben néhány példán keresztül rámutatok arra, hogy bizonyos történelmi események narratív reprezentációjában konvencionalizálódott egyedi sémaként kapcsolódhat az eseményekhez az esemény episztemikus és evidenciális jelölése.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave