Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Episztemikus jelöletlenség és jelöltség történelmi tárgyú narratívákban

A történelmi tárgyú narratívák célja a múlt valamely időszakának, eseménysorának a reprezentálása oly módon, hogy az egyes események között kauzális összefüggéseket teremtsen. A kauzális összefüggések létrehozásának egyik tipikus példája a szereplők cselekvéseinek kauzális cselekvésként történő konceptualizálása. Ebben az esetben a történetmondó a narratíva szereplőjének cselekvését egy ok okozataként jeleníti meg. Az ok lehet valamilyen korábbi esemény, de lehet valamilyen, a narratívában eleve fennállóként reprezentálódó állapot, körülmény is. Az ok és az okozat közötti kauzális viszonyt általában nyelvi elemek teszik kifejtetté.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave