Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Történelmi események episztemikus és evidenciális jelölésének konvencionális mintázatai

Kauzális cselekvésekként megjelenő történelmi eseményekhez konvencionálisan, sémaként kapcsolódhat a cselekvő tudásának és evidenciájának a jelölése. Az ezt alátámasztó vizsgálatban a következő egyszerű elvet követtem: ha egy adott történelmi esemény legalább három 1990 után megjelent, különböző szerző által írt történelemtankönyvben is episztemikusan vagy evidenciálisan jelölődik, akkor nagy valószínűséggel az adott történelmi esemény konceptualizálásához kapcsolódó, az eseményről szóló korábbi narratívákból absztrahált egyedi sémáról beszélhetünk. Hangsúlyozandó, hogy az 1990 utáni magyar történelemtankönyvek zárt szövegcsoportot alkotnak, vagyis nem arról van szó, hogy a szóban forgó sématípus létének igazolásához tetszőleges szövegekből, azaz egy lezáratlan, kvázi végtelen „korpuszból” gyűjtöttem össze legalább három esetet. Természetesen nem volt célom az összes olyan történelmi esemény összeszedése, amelyek episztemikus és evidenciális jelölése konvencióként jelenik meg a magyar történelemtankönyvekben. Csupán arra törekedtem, hogy néhány példán keresztül igazoljam az ilyen típusú sémák létét.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave