Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A kutatás módszertana

A könyvben a kognitív nyelvészet használatalapú megközelítésének megfelelően számos valós nyelvhasználatból származó példát szerepeltetek. Ezek a példák nagyrészt középiskolai, kisebb részben pedig általános iskolai történelemtankönyvekből, illetve a Rubicon című történelmi tárgyú ismeretterjesztő folyóirat 1990 és 2000 közötti számaiból, valamint néhány további szövegből származnak. (A használt forrásokat lásd a kötet végén szereplő forrásjegyzékben.) Bizonyos esetekben internetes oldalakról származó példákat is használok, ezeknek az URL-jét lábjegyzetben adom meg az adott példánál. A történelmi tárgyú narratívák középpontjában, azok legtipikusabb megvalósulásaiként a politikatörténeti narratívák állnak. A könyvben használt források is legnagyobbrészt ilyen típusú szövegek. Hangsúlyozandó, hogy a források egészén nem végzek semmiféle kvantitatív kutatást, vagyis ezen szövegek együttese nem tekinthető korpusznak. A forrásszövegek elsődleges célja pusztán az, hogy a vizsgált szemantikai jelenségek bemutatásához példaanyaggal szolgáljanak. Például a szereplők metonimikus megjelenítésének típusaira vagy a szereplői tudás típusaira az említett forrásokból származó példákat hozok. Ezek a típusok abban az értelemben általánosak, hogy elvben bármelyik magyar nyelvű, történelmi tárgyú narratívában megjelenhetnének.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave