Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A könyv felépítése

A könyv 2. fejezete a kutatás elméleti megalapozása. A fejezetben bemutatom a kognitív nyelvészeti irányzat/irányzategyüttes nyelvelméleti előfeltevéseit és legfontosabb következtetéseit, valamint a könyvben központi jelentőségű séma és konstruálás fogalmak kognitív nyelvészeti értelmezését. A 2. fejezet második fele a metafora és a metonímia kognitív nyelvészeti megközelítését mutatja be, amely a későbbi magyarázatok kiindulópontját adja.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave