Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A kutatás elméleti kerete

A 2. fejezet a kutatás kognitív nyelvészeti elméleti keretét mutatja be. A 2.1. rész a kognitív nyelvészet fontosabb elméleti alapvetéseit veszi sorra. Külön alfejezetben tárgyalom a séma és a konstruálás kognitív nyelvészeti értelmezését, amelyek a könyv legfontosabb magyarázó fogalmai. Mivel a vizsgált jelenség, a történelmi tárgyú narratívák szereplőinek megkonstruálása nagymértékben kötődik a metonímia fogalmi műveletéhez, a 2.2. részben bemutatom a metonímia és az ahhoz szorosan kapcsolódó metafora kognitív nyelvészeti értelmezését.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave