Pomázi Bence

A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/-nek esetrag kapcsán


Összegzés

A fejezet azt kívánta alátámasztani, hogy a köszönhetően, a betudhatóan és a megfelelően lexémák – veszítve melléknévi lexikális jelentésükből – a grammatikalizáció ösvényén előrehaladott állapotban vannak, a névutói szóosztály tagjai. A tanulmány arra is kitért, hogy a lexikai jelentés elhomályosulása együtt jár egy másfajta, grammatikai jelentés felvételével és a pragmatikai funkció változásával is. A három lexéma névutóként két sematikus figura elvont viszonyát konstruálja meg.

A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/-nek esetrag kapcsán

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 806 5

A könyv egy komplex, empirikus módszertant kínál a ragpoliszémia jelenségének funkcionális kognitív vizsgálatára a -nak/-nek névszói esetrag kapcsán. A könyv célja egy olyan ragszemantikai vizsgálati módszer bemutatása a -nak/-nek rag vizsgálatában, amely épít történeti és szinkrón korpuszelemzésre, valamint empirikus kutatásból származó eredményekre is. A vizsgálat elméleti kerete a funkcionális kognitív nyelvleírás, amely használati alapon írja le a nyelvet, a nyelvi egységeket az alak és a jelentés kölcsönviszonyában mutatja be, a funkciónak és a jelentésnek a formával való egyenrangúságából kiindulva. A funkcionális leírás lehetőséget biztosít arra, hogy a bemutatott vizsgálatban elmélet és empíria egyszerre legyen jelen, így a könyv az elméleti elemzések mellett empirikus kutatásokat is bemutat. A dolgozat a funkcionális kognitív grammatika és szemantika keretein belül és ezek mellett figyelmet fordít erődinamikai, valamint keretszemantikai leírásokra, konstrukciós elemzésekre, a hagyományos nyelvleírás eredményeire, illetve nyelvtörténeti kutatások eredményeire is. A kötet kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket is alkalmaz.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pomazi-a-ragpoliszemia-komplex-vizsgalati-modja-a-naknek-esetrag-kapcsan//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave