Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A Fertő tó kialakulása és néhány vízföldrajzi sajátossága

A Fertő tó a Kárpát-medence második legnagyobb szikes tava, felülete 309 km2, de a vízellátottságtól függően ez jelentős mértékben változhat (a számítások szerint 1 cm-es vízszintingadozás ±3 km2 tófelület-változást okoz – MT 2002). Az alig 1–1,5 m mély tó (3.15. ábra) közel harmadát, a hazai területre eső résznek pedig több mint 80%-át nád borítja (3.7. kép). A tó leginkább a csapadékból és a talajvizekből nyeri vizét, fő folyóvízi táplálója a szerény vízhozamú Vulka. Hunfalvy az 1870-es években azt jegyezte meg, hogy „a Fertő a nyílt tóból, s az úgynevezett Hanságból áll.” Valójában az észak-déli csapású tóhoz egy nagyobb, nyugat-keleti kiterjedésű lápvidék csatlakozik, amit az 1950-es években lecsapoltak, majd másfél évtizede elkezdték a rehabilitációját.

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave