Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A források főbb hidrogeográfiai vonásai

A források alapesetben a hegységperemeken vagy tektonikai vonalak mentén jelennek meg, az első esetben inkább hideg vizűek, az utóbbinál gyakrabban termáljellegű karsztvíztestek (30 °C felettiek). A források (3.26. ábra) vizének hőmérséklete általában a fakadás tenger feletti szintjével fordítottan arányos, a leghidegebbek (6-7 °C) a fennsíki régióban helyezkednek el. A hideg vizűek nagyobb vízhozamúak, hegységperemi helyzetük vagy barlangi vízlevezető kapcsolataik miatt kellő pufferzónával rendelkeznek ahhoz, hogy a vizeket mennyiségileg viszonylag egyenletesen és minőségileg megszűrve szolgáltassák. Ezeket jellemzően ivóvíz-utánpótlásra használják fel. A karsztokhoz kapcsolódó kevés, de bővizű források közé tartozik a Bükkben a Garadna- és a Szinva-forrás, az Aggtelekihegységben a Jósva- és a Komlós-forrás, a Vértesben a tatai források, a Mecsekben a Tettye-forrás. (Ez utóbbi kettővel kapcsolatos erős antropogén hatást a következő részben elemezzük.) A nagyobb források vízhozamának egyenletessége viszonylagos, hiszen a víz mennyisége itt is a változó csapadék és a vadózus víz függvénye, azonban a nagyobb hozamú forrásoknak nagyobb a tárolókapacitásuk, ami a gyors vízhozamváltozásokat kissé pufferolja.

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave