6.1.3. Az uniós terminus

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az uniós terminusok vizsgálatát nagyban nehezíti az a tény, hogy a megnevezések nem egységesek. A nemzetközi szakirodalomban találkozhatunk ugyan az EU terminology vagy EU terms elnevezésekkel, de megjelenik emellett az euro- előtag is, amely azonban nemcsak az uniós, hanem általában az európai sajátosságokra is utalhat (lásd erről még a 4.1.2. alfejezetet). Még komolyabb problémát jelent az, amikor maga a terminus vagy a terminológia szó is eltűnik a megnevezésekből, miközben egyértelmű, hogy nem köznyelvi szavakról, hanem uniós fogalmakat jelölő terminusokról van szó. Ez jellemző a Eurolect Observatory Project kutatási beszámolóira is (vö. Mori 2018b; Sandrelli 2018), ahol a semantic Europeism megnevezésen olyan lexikai egységeket értenek, amelyek köznyelvi jelentésük mellett európai fogalmat is jelölnek (pl. regulation, directive, recommendation, harmonisation, proportionality, approximation, accession stb.). A felsorolt példákból nyilvánvaló, hogy az európai uniós terminológiáról van szó – a terminológia vagy terminus szó azonban nem jelenik meg a kutatás kategóriarendszerében, és ez az eredmények értékelésére is hatással van.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Minderre tekintettel a továbbiakban következetesen uniós terminusokról beszélek. Mielőtt meghatároznánk az uniós terminus fogalmát, először a terminus fogalmát kell tisztáznunk. A terminusnak ugyanis létezik egy szűkebb és egy tágabb megközelítése (Fischer 2012). Míg a szűk megközelítés a terminust egy egységesítési folyamat végtermékének tekinti (ahol olyan követelményeknek kell megfelelni, mint a pontos definíció vagy az egyértelműség, illetve egyegyértelműség1), addig a tág megközelítés a valós nyelvhasználatból indul ki. Ez utóbbi fontosságára éppen a fordítások tapasztalatai mutattak rá, így uniós kontextusban is e tág megközelítést kell alkalmazni.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az előzőekben már láthattuk, hogy az uniós fogalmak definiálása nem minden esetben tud megvalósulni, ezért az uniós terminusok sem tudnak mindig megfelelni a pontos definíció (a szűk megközelítés) követelményének. Emellett az uniós terminusokra jellemző a poliszémia és a szinonímia jelensége – azaz az egyértelműség, illetve az egyegyértelműség hiánya is. Ezt támasztja alá Rádai-Kovács (2009) ötnyelvű, nyelvenként 500 oldalas, párhuzamos szövegeket tartalmazó korpuszon végzett vizsgálata is. Az uniós terminusok fogalmi és nyelvi sajátosságainak elemzése során összesen 985 uniós fogalmat azonosított, és megállapította, hogy minden ötödik-hatodik fogalomhoz egynél több megnevezés tartozik (átlagosan tehát 177 fogalomhoz tartozik szinonim megnevezés egy nyelven belül). A szinonímia – amely legtöbbször rövidítéssel jön létre – tehát egyértelmű jelenség az uniós terminológiában. A poliszémia ennél kevesebb esetben fordul elő, Rádai-Kovács az öt nyelvben 15 poliszém terminust tárt fel.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

E tág, fordításközpontú megközelítést alkalmazza az EU hivatalos terminológiai adatbázisa, a IATE is.2 Egy fordítói adatbázisról van szó (vö. Sermann–Tamás 2010), amely Tamás (2012) kreativitásskáláján középtájon foglal helyet, így hagyományos (klasszikus) adatbázisnak tekinthető. Stefaniak (2017) rámutat, hogy a IATE adatbázis elsődleges célja az uniós többnyelvű szövegezés és fordítás segítése, így az adatbázis nemcsak a szűk értelemben vett terminusokat (terms in the narrow sense) tartalmazza, hanem más – általa kvázi terminusoknak (quasi-terms) nevezett – terminusokat is. Ezek lehetnek címek vagy akár teljes szövegrészek, amelyek ismétlődően előfordulnak az uniós szövegekben, és amelyeket egységesen kell használni és fordítani. A terminus fő kritériuma tehát nem az egyértelműség vagy a definiáltság magas foka, hanem – a tág megközelítésnek megfelelően – a célnyelvi megfelelő kötöttsége, a fordító korlátozott szabadsága. Ezzel összhangban uniós terminuson mindazon terminusokat értem, amelyek uniós fogalmakat írnak le.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az uniós terminológia sajátosságait – úgymint a terminológizáció, a poliszémia, a szinonímia jelenségét és a francia nyelv hatását – több tanulmányban is részletesen elemeztem, elsősorban a felhasználó, a fordító szempontjából (Fischer 2018a, 2020). A továbbiakban a terminusalkotás sajátosságaira hívom fel a figyelmet (ld. részéletesen 6.2. alfejezet).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Egy ilyen sajátosság az uniós terminológia dinamikus változása – azaz új megnevezések alkotása azonos vagy hasonló fogalmak jelölésére, illetve a megnevezés mögötti uniós fogalmak változása. Erre mutatnak példát a common market, single market, internal market terminusok, amelyek változását az alábbi táblázat foglalja össze. Bratanić és Lončar (2015) szerint az alapproblémát ekkor az a kérdés okozza, hogy egy új megnevezés bevezetésével maga a fogalom is változik-e vagy sem. Bár a Lisszaboni Szerződéssel ez a kérdés részben megoldódott, mert a Szerződés egyetlen terminust (internal market) használ3, más dokumentumokban megjelenik a single market terminus is. A IATE adatbázis preferencia tekintetében ugyancsak nem tesz különbséget a single market és az internal market terminusok között.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

10. táblázat. Példa a terminusok változására
Terminus (EN)
Terminus (HU)
Magyarázat
common market
közös piac
Az alapító szerződésekben először használt megnevezés, amely az integráció egységes/belső piac előtti szakaszára utal.
single market
egységes piac
Olyan, belső határok (technikai, jogi és bürokratikus akadályok) nélküli térség, ahol megvalósul a négy szabadság elve. E megnevezést 1992 óta használják, megvalósítása ma is tart.
internal market
belső piac
A Lisszaboni Szerződés módosításával a közös piac megnevezése helyébe ez a megnevezés lépett. Az egységes piac megnevezéssel párhuzamosan használják.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Stefaniak (2017) példát említ arra is, amikor két, eredetileg szinonim terminus egy szabályozás következtében külön fogalmakat kezd el jelölni. A cross-border capacity és a cross-zonal capacity sokáig egyazon fogalomra utaltak, de az áramszolgáltatási piacot érintő szabályozás (a 2016/1719 számú rendelet) eredményeként a felelős Főigazgatóság azt kérte, hogy e két fogalom között egyértelmű különbség maradjon. Ezért a lengyel megfelelőt (amely mindkét eredeti angol terminust lefedte), egy korrigendum keretében módosítani kellett.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hasonló példa a clinical study és a clinical trial, amelyek az angol orvosi szövegekben egyetlen fogalomra utalnak. Az 536/2014 számú rendelet azonban a clinical trial terminust a clinical study egy kategóriájaként vezette be, így a két terminusra már nem lehetett szinonimaként tekinteni. Ennek következtében lengyelül két eltérő terminusnak kellett jelölnie a két fogalmat. Az egyik terminust megtartották, míg a másik fogalom jelölésére egy olyan lengyel terminust vezettek be, amely létezett ugyan, de üres volt, és így alkalmas volt az uniós fogalom jelölésére. Bratanić és Lončar (2015) emellett a border control, border check és border surveillance terminusokat említik példaként, amelyek ugyancsak nem szinonimák – az első a másik kettő fölé rendelt fogalom.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Rádai-Kovács (2009) kísérletet tett az – általa euroterminológiának nevezett – uniós terminológia csoportosítására is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a jogi és intézményspecifikus, adminisztrációs terminusokon kívül más, az egyes szakterületekhez kötődő terminusok is lehetnek uniós terminusok. A három csoport között lehetnek átfedések, hiszen a szakterületekhez kötődő terminusok között lehetnek jogi fogalmakat jelölő terminusok is, az elkülönítés mégis segít abban, hogy az uniós terminológiát egy adott szempont szerint rendszerezzük. Az alábbi táblázat e csoportosítás szerint mutat példát uniós terminusokra. A továbbiakban e csoportosításnak megfelelően az uniós jogi terminusokkal foglalkozom részletesebben.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

11. táblázat. Példák uniós terminusokra
Jogi terminusok
Intézményspecifikus és adminisztrációs terminusok
Szakterületekhez kötődő terminusok
jogi aktusok
(rendelet, irányelv, határozat, vélemény, ajánlás)
nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktus)
eljárások
(rendes jogalkotási eljárás, költségvetési eljárás, előzetes döntéshozatal)
munkacsoportok
(Európai Gazdasági és Szociális Bizottság: tanulmányozó csoport, szerkesztői csoport)
dokumentumok
(Európai Bizottság: közlemény, fehér könyv, zöld könyv)
uniós tisztségek
(Bizottság: biztos
Parlament: előadó
Bíróság: főtanácsnok
Tanács: főképviselő)
szociálpolitika
(flexicurity/rugalmas biztonság,
irreguláris migráció)
gazdaság
(inkluzív növekedés)
oktatás
(strukturális munkaerőhiány, második anyanyelv)
gazdaság/versenyjog
undertaking
Forrás: Fischer 2022
1 Wüster (1974) nyomán az egyértelműség (Eindeutigkeit) követelménye azt jelenti, hogy egyetlen megnevezéshez csak egy fogalom rendelhető, miközben ugyanazt a fogalmat ezen kívül még egy másik vagy akár több megnevezés is jelölheti, vagyis a szinonímia megengedett. Az egyegyértelműség (Eineindeutigkeit) követelménye ennél is szigorúbb, hiszen ekkor a fogalmat is csak egyetlen megnevezés jelölheti, azaz sem a poliszémia, sem a szinonímia nem megengedett.
2 A IATE adatbázisról lásd még Lesznyák (2010), illetve Kardos és Rádai-Kovács (2014) írását.
3 2. cikk. A. 2. g) „a közös piac kifejezés, illetve annak toldalékolt alakjai helyébe a belső piac kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek”. (2007/C 306/01) Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave