6.2.2.2. Idegenítés: fordítási ekvivalens

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A honosítással ellentétben az idegenítés célja éppen a két fogalmi rendszer közötti különbség hangsúlyozása. Ezért a fordítás során nem olyan célnyelvi megfelelőt választunk, amely már jelöl egy fogalmat a célnyelvben, hanem olyat, amely kizárólag a forrásnyelvi fogalmat jelöli, azaz nem kötődik hozzá forrásnyelvi fogalom. A cél az uniós kontextusra vonatkoztatva az, hogy a jogalkotó megkülönböztesse az uniós fogalmat a tagállami fogalomtól, ezért ezekben az esetekben a jogalkotó szándékosan nem a bevett tagállami terminust alkalmazza. Ahogyan arra a 3.1. alfejezetben utaltam, e stratégia eredményének, „végtermékének” elnevezése a szakirodalomban nem egységes. Hazai kutatók munkáira támaszkodva (Fata 2008; Szabó 2008) korábban a fordítási ekvivalens (Fischer 2010d) elnevezés mellett foglaltam állást, így a továbbiakban az egységes terminológiahasználat érdekében így hivatkozom e megoldásra.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

4. ábra. Az idegenítés stratégiájának vizuális megjelenítése
Forrás: Fischer 2018d
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az idegenítésre, a fordítási ekvivalensre példa a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények a hazai nyugdíjpénztárak helyett vagy az általános fizetésképtelenségi eljárás a felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás helyett (Somssich 2011: 92). A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet francia nyelvű változata a tartós ápolást biztosító ellátások tekintetében ugyancsak tudatosan döntött egy mesterségesen megalkotott francia kifejezés, a prestations pour les soins de longue durée mellett. A francia dépendance definíciója ugyanis eltér a franciát hivatalos nyelvként használó Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban (Somssich 2011: 47). A fordítási ekvivalensek idegenül is hangozhatnak a célnyelvi olvasó számára. E stratégia célja azonban éppen ez, hiszen a forrásnyelvi rendszer hangsúlyozása, leírása a cél.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 12. táblázatból jól látható, hogy az idegenítéshez több eszköz is rendelkezésre áll. A továbbiakban egy-egy, az uniós kontextusban jellemző eszközt, így a körülírást, a kölcsönzést, a tükörfordítást és az új megnevezés (neologizmus) alkotását illusztrálom példákkal – sorrendben a legkevésbé gyakoritól a leginkább gyakori felé haladva.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A körülírás módszerét igen ritkán alkalmazzák a fordítók, hiszen a 3.4.1. alfejezetben elemzett, szövegszinten elvárt ekvivalencia követelménye ritkán ad lehetőséget arra, hogy – főként a terminus hosszát illetően – ilyen mértékű eltérés legyen a forrásnyelvi és a célnyelvi terminus között. Mindemellett van példa e megoldásra. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus (delegated act) körülírás eredménye, azaz a terminus meghatározásának tömörítésével alkották meg a magyar terminust. Somssich (2011: 81) erre az eszközre definíció általi megfeleltetésként is utal.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az átvételre mutat példát a 44/2001/EK rendelet trust (célvagyon) intézménye és az ehhez tartozó további terminusok (settlor, trustee, beneficiary), amelyek a további nyelvi változatokban is angol nyelven szerepelnek – ezek ugyanis szorosan az angolszász jogcsaládhoz tartozó jogintézmények. Ez igaz azokra az esetekre is, amikor a tagállami jog egyes jogintézményeit a jogalkotó szándékosan nem felelteti meg. Például az ügyvédi tevékenységre vonatkozó vagy a társasági jogi irányelvekben, ahol meghatározták, milyen név alatt működő jogászokat és társaságokat érint a szabályozás (Somssich 2011: 89). További példa a flexicurity, amelynek ugyan van magyar megfelelője (rugalmas biztonság), de az angol verzió olyannyira elterjedt, hogy a IATE adatbázis szerint ez a megfelelő is megengedett (Fischer 2012).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A tükörfordításra mutat példákat a 14. táblázat. Tudatos döntés volt, hogy a magyar általános forgalmi adó (áfa) helyett hozzáadottérték-adó (héa) lett a value added tax (VAT) uniós terminus magyar megfelelője. A héa jelöli az uniós szintű adótípust, míg ennek tagállami, konkrét megvalósulását az áfa írja le – azaz a magyar uniós terminológiában a megnevezések szintjén is különbséget tettek az uniós és a tagállami fogalom között (Trebits–Fischer 2009: 184).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az inclusive growth terminus magyarra fordítását széles körű szakmai egyeztetés előzte meg (lásd erről részletesen Fischer–Lesznyák 2013). Ennek eredménye egy hosszú lista lett a befogadó növekedéstől kezdve a minden társadalmi rétegre kiható növekedésen át a kirekesztést mellőző növekedésig. A javaslatok egy részét azért vetették el, mert túl hosszú és összetett volt a nyelvi szerkezet, más részüket pedig azért, mert a javasolt megnevezés már „foglalt” volt, azaz kötődött hozzá egy másik célnyelvi fogalom. A megoldás így végül az eredeti terminus tükörfordítása, inkluzív növekedés lett, amely bár idegenül hangzik a magyar fülnek, egyértelműen utal arra, hogy egy uniós terminusról van szó.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A táblázat utolsó példája a self-employed person, amely azért önálló vállalkozó, mert ez egy tágabb fogalom, és magában foglalja az egyéni vállalkozó fogalmát is.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

14. táblázat. Példák az idegenítésen belül a tükörfordítás stratégiájára
Uniós terminus (EN)
Uniós terminus (HU)
value added tax
általános forgalmi adó
helyett
hozzáadottérték-adó
inclusive growth
befogadó növekedés
helyett
inkluzív növekedés
self-employed person
egyéni vállalkozó
helyett
önálló vállalkozó
Forrás: Fischer 2022
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az angol nyelvben is van példa arra, hogy az uniós fogalmat a tagállamitól eltérő megnevezés jelöli. Erre példa a residence permit uniós terminus, amely kifejezetten az uniós fogalom jelölésére szolgál, miközben brit kontextusban residence card lenne a megfelelő (Sandrelli 2018). Hasonló példa a registered partnership, amely egy tágabb uniós fogalmat jelöl, mint a UK-terminus civil partnership. Látható, hogy a fenti példák egyértelműen az uniós fogalmak elkülönítését szolgálják. Az idegenítés és a honosítás azonban nem minden esetben különül el ilyen egyértelműen. A két stratégia között számos átmenetre, megoldásra van példa – ezt elemzi a következő alfejezet.
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave