5.2.5. További nyelv- és műfajspecifikus jellemzők

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Biel (2020) szerint az eurolektusoknak 24 párhuzamos „leképeződése” van a 24 uniós hivatalos nyelvben. E nyelvek közül az angol és másodsorban a francia tekinthető elsődleges, a többi nyelvre ható nyelvnek – az angol a jogi aktusokban és az uniós műfajok többségében, a francia pedig az ítéletekben. Ebben az alfejezetben olyan kutatásokat ismertetek, amelyek az angol és a francia nyelven kívüli, további eurolektusokat vizsgálnak. Mivel a Eurolect Observatory projekt az irányelvek tekintetében a hivatalos nyelvek többségét lefedte, ezért olyan kutatásokat is ismertetek, amelyek nem e projekt keretében vagy más műfajban készültek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A legtöbb kutatási eredményt a szakirodalomban a lengyel nyelv vonatkozásában találhatjuk. Biel (2017b) kutatása a frazeológiát vizsgálta, három korpusz összehasonlításával. Az alapkorpusz a lengyel eurolektus volt, a két referenciakorpusz pedig az angol eurolektus és a lengyel hazai jogi korpusza. Biel kutatása így nem csupán az ugyanolyan nyelvű eredeti hazai jogi szövegekkel, hanem az angol forrásnyelvi szöveggel is összevetette a lengyelre fordított uniós jogi szövegeket. A két (angol és lengyel nyelvű) eurolektus korpusza az EU 2011 és 2015 között megjelent rendeleteit és irányelveit tartalmazta. A lengyel hazai korpusz pedig a 2011 és 2015 között meghozott legfontosabb lengyel jogszabályokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kutatás rámutatott, hogy a lengyelre fordított uniós szövegek több és többfajta állandósult szókapcsolattal rendelkeznek, mint a nem fordított lengyel szövegek, és ez különösen igaz azokra a lexikai csoportokra (lexical bundles), amelyek 5 vagy annál több szót tartalmaznak.1 A kutatás azt is feltárta, hogy a fordított szövegekben talált lexikai csoportok eltérnek a leggyakrabban előforduló lexikai csoportoktól. Ez pedig arra világít rá, hogy a fordítások saját mintákat követnek, és ennek során olyan lexikai csoportokat használnak, amelyekre a forrásnyelvi szöveg van hatással. Biel hangsúlyozza, hogy e kutatást tovább kell még finomítani, különösen arra tekintettel, hogy a nem fordított lengyel szövegek korpusza 30 százalékkal több szöveget tartalmaz, és témáiban (a szabályozás tárgyában) eltér. A lexikai csoportok fordított és nem fordított szövegekben való alacsony egyezősége tehát erre a tényezőre is visszavezethető.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A fordított szövegek frazeológiai sajátosságait Biel egy későbbi kutatásban, több műfajban is igazolta. Biel és társai (Biel–Koźbiał–Wasilewska 2019) négy műfajban (jogszabályok, jelentések, ítéletek, weboldalak) vizsgálták a lexikai csoportokat az európai uniós szövegek lengyel fordításaiban. Kutatásuk fő kérdése az volt, hogy e négy műfajban mennyire tér el a lexikai csoportok gyakorisága, és mennyiben jellemző a formulaszerű nyelvhasználat. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy a lexikai csoportok gyakorisága – az ítéletek kivételével – valamennyi uniós műfajra jellemző. Egy további kutatási eredmény pedig annak feltárása volt, hogy igen csekély az átfedés a fordított és nem fordított szövegekben megjelenő lexikai csoportok között. Ez a szerzők szerint ismét igazolja azt a feltevést, hogy a fordítás kialakítja a saját maga mintáit, amelyek azután hasonlóan jelennek meg valamennyi uniós műfajban, kevés átfedést mutatva a hazai műfajokban megjelenő hivatalos nyelvezettel. Jól látható, hogy ezekben az esetekben a fordítás frazeológiája nem követte a célnyelv hagyományait, azaz nem honosított, miközben a jogi fordításoknál ez elvárás lenne. A fordításra tehát egyértelműen a forrásnyelvi minta volt hatással.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az interferencia a mikrostrukturális szinten is érezhető. Biel (2014a) rámutat, hogy az angol shall, must és should az EU-lengyelben a segédigék tükörfordításaként jelenik meg, miközben a lengyel musi (must) ige kifejezetten ritka a lengyel jogszabályokban. E kötelező cselekedetet jelző szerkezetet a lengyel ugyanis inkább az obowiazany to (is obliged to) szerkezettel oldja meg. Igen erőteljes interferencia mutatható ki abban is, hogy a such, all, any, which szavak lengyel megfelelői sokkal gyakrabban fordulnak elő az EU-lengyel jogszabályokban, mint hazai megfelelőikben. Az angol nyelvnek a szintaktikára gyakorolt hatását mutatják olyan példák, mint az angol ensure that és a without prejudice to. Biel (2014a) kutatásai kimutatták, hogy ezek a lengyel eurolektusban tükörfordításként szerepelnek – sőt az uniós fordítók kérésére az ún. Lengyel Nyelvi Tanács külön engedélyezte a without prejudice angol tükörfordításának használatát.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Koźbiał (2020) doktori disszertációjában az Európai Bíróság lengyelre fordított ítéleteit a lengyel legfelsőbb bíróság ítéleteivel vetette össze. A kutatás a Eurolect Observatory Project keretében készült. A kutatás azt vizsgálta, mennyire különbözőek az uniós fordított szövegek (a szupranacionális kontextus) a hazai, hasonló műfajban készült szövegektől (a tagállami kontextustól). A kutatás makro- és mikroszintű műfaj- és regiszterelemzést is végzett. Míg az előző az uniós és a lengyel ítéletek felépítését, keletkezésük körülményeit, a fordítási folyamatot vizsgálta, addig az utóbbi egy-egy nyelvi sajátosság vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. A nyelvi sajátosságok vizsgálata három területet fedett le: lexikai-nyelvtani sajátosságok, formulaszerű nyelvhasználat (lexikai csoportok), terminológia. A kutatás igazolta, hogy a lengyel eurolektus az igazságszolgáltatás terén is egy önálló variánssal rendelkezik. Az adatok ugyanakkor azt nem igazolták egyértelműen, hogy a fordítások közvetlen hatással lennének a nem fordított szövegekre is.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bednárová-Gibová (2016) a szlovák jogi nyelvet ért hatásokat vizsgálta. A nominalizációt – mint a jogi szaknyelvek egyik alapvető sajátosságát – vizsgálta az angol és a szlovák uniós jogi szövegekben – Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EC határozata az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról című dokumentum vizsgálata révén. Az angol korpusz 14 410, míg a szlovák korpusz 12 895 szót tartalmazott. Bár a fordítás során látható volt némi változatosság, a kutatás rávilágított, hogy a szlovák nyelvű uniós jogi szövegekben is kimutathatóak ugyanazok a szerkezetek, mint amelyek az angol eredeti szövegben jellemzőek. Bednárová-Gibová szerint ez az eredmény is azt bizonyítja, hogy a szlovák nyelvű uniós szövegek az angol forrásnyelvi szövegeket mintázzák, beleértve a főnévi szerkezetek használatát.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A litvánra fordított uniós szövegeken végzett hasonló kutatásokat Berūkštienė (2017). A kutatás az Európai Bíróság angol nyelvű és litvánra fordított ítéleteiben megjelenő lexikai csoportok gyakoriságát és szerkezetét vizsgálta ugyancsak korpusznyelvészeti eszközökkel. A kutatás arra világított rá, hogy a litvánra fordított szövegekben a különböző lexikai csoportoknak megtalálható a megfelelője, de a legtöbb esetben e megfelelők rövidebbek, azaz eltérés mutatható ki a hazai litván és az uniós nyelv között. Šeškauskienė és Noreika (2017) kutatása egy másik szövegműfajra, az uniós rendeletekre helyezte a vizsgálat fókuszát, és hasonló eredményre jutott. A korábbi kutatásokhoz képest kis, 58569 szövegszavas korpuszon – öt EU-rendeletben – vizsgált 43 négyszavas lexikai csoportot, majd vetette őket össze a litvánra fordított szövegekben megjelenő lexikai csoportokkal. A kutatási eredmények szerint az angol lexikai csoportok litván fordításai általában rövidebbek és igen változatosak. A kutatók szerint ez utóbbi eredmény arra vezethető vissza, hogy a jogi fordításnak nincsenek hosszú évekre visszavezethető hagyományai Litvániában, és a fordítók emiatt különböző megoldásokat alkalmaznak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Cesniene (2018) is a litván nyelvet ért hatásokat vizsgálta. Megállapítja, hogy e hatás leginkább lexikai szinten, a kölcsönszavak számának növekedésében érhető tetten. A kölcsönzés mint gyakori fordítói stratégia jelenlétét arra vezeti vissza, hogy a fordító kezét kötik az uniós iránymutatások, és az uniós fordítók inkább az eredeti szöveghez igazodnak. A kölcsönzés neologizmusokat, hamis barátokat és helytelen szinonimákat is eredményez. A szerző külön hangsúlyt helyez a francia acquis fordítási problémáinak bemutatására. A litván nyelvben ugyanis az acquis hímnemű és nőnemű is lehet – így ez a kölcsönzés nyelvtani problémákat is okoz. Emellett a szerző is megjegyzi, hogy évtizedekig a kölcsönzést a litván nyelv eredetiségét fenyegető, rossz gyakorlatnak tartották, így emiatt is sokkal tudatosabb hozzáállásra lenne szükség.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az angol–olasz nyelvpárban Seracini (2020) kutatását kell még megemlíteni. Seracini egy többnyelvű összehasonlítható korpuszt (EURO-CoL) épített, amelyben az angol shall, should, must, may, can, will segédigék és a be to idióma olaszra fordítását vizsgálta. A korpusz a következő alkorpuszokból állt: egy kétnyelvű párhuzamos uniós jogi korpusz angol (ENGLEX) és olasz (ITALEX) nyelven, egy egynyelvű angol jogi korpusz (UK-LAW), egy egynyelvű (nem fordított szövegeket tartalmazó) olasz jogi (LEGITALIA) korpusz. Seracini különböző tendenciákat állapított meg az egyes korpuszok vonatkozásában. Az egyik tendencia az uniós és a tagállami olasz korpusz különbsége volt az angol may és should segédige fordításában, amely arra utal, hogy a fordítók az angol uniós nyelvet követték a fordítás során.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ugyanakkor a kutatás ezzel ellentétes tendenciára is rávilágított. A shall segédige olaszra fordítása már az olasz jogi nyelv konvencióihoz igazodott, azaz e segédige megfelelőjeként a jelen idő szerepel a vizsgált olasz uniós jogi szövegekben. További tendencia volt, hogy a segédigék fordítása során a fordítás minél inkább a természetességre törekedett. Ennek hátterében Seracini szerint azok az uniós iránymutatások is állhatnak, amelyeknek a célja a szövegek minőségének javítása. Emiatt a kutatás arra is rávilágított, hogy a fordított szövegek érthetőbbek, mint az eredeti.
 
1 Mivel az uniós kontextus vizsgálatakor Jablonkai (2010a) a lexikai csoport kifejezést használta, ezért e monográfiában is ezt a megnevezést használom az angol lexical bundles kifejezésre.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave