Klein Tamás, Tóth András (szerk.)

Technológiajog - Robotjog - Cyberjog


További kiemelkedő nemzetközi dokumentumok

A számítógépes bűncselekmények tekintetében irányadó nemzetközi dokumentumként, elsőként az 1986-os OECD jelentést szeretnénk megemlíteni. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet1017 (OECD) iránymutatást adott az európai igazságszolgáltatás tapasztalatairól, segítve ezzel a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmények megismerését és kodifikálását. 1989-ben megjelent a strasbourgi székhelyű Európa Tanács 9. számú ajánlása, mely a cybercrime definiálása során már említésre került. Később, 1995-ben megjelent az Európa Tanács 13. számú ajánlása is, amelyik eljárásjogi problémákra reflektál. 1997-ben a G-8 fórum által Bűnözés elleni alcsoport alakult, és elfogadásra került a számítógépes bűnözés elleni harc tíz alapelve. 2001-ben létrejött a korábbiak során már említett Cybercrime Egyezmény is. Tíz évvel később, 2011-ben megszületett az Európai Parlament és Tanács 2011/92/EU számú irányelve a gyermekek szexuális bántalmazásáról, szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, mely büntetni rendeli a gyermekkel való, szexuális céllal történő internetes kapcsolatfelvételt. Két évvel később, az információs rendszerek elleni támadásokról született meg a 2013/40/EU irányelv,1018 melynek célja, hogy bizonyos minimumszabályok megállapításával egymáshoz csiszolja a tagállamok büntetőjogát és javítsa a tagállamok hatóságai, a rendőrség, a bűnüldözési szakszolgálatok és az Unió ügynökségei és szervei közti együttműködést. Az irányelv felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy azonos büntetőjogi tényállási elemeket fogalmazzanak meg, szankcionálásuk során a szervezett bűnözés legyen minősítő körülmény, a jogosulatlan adatszerzés, a rosszindulatú szoftverek használata és személyiséglopás legyen büntetendő, tilalmazandó. Cél továbbá, hogy a szankciók legyenek arányosak a bűncselekmény súlyával, valamint legyen megfelelő visszatartó erejük, és nem utolsósorban az alkalmazottak által végrehajtott cselekmények essenek súlyosabb elbírálás alá.

Technológiajog - Robotjog - Cyberjog

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 829 3

Jelen kötet magyar nyelven az első, amely átfogó jelleggel kívánja bemutatni digitális korunk jövőbe mutató jogi vonatkozásait. A könyvnek meg kellett küzdenie azzal a nehézséggel, hogy a témának újszerűsége és kiforratlansága okán egyelőre még nincsen egy egységesen elfogadott tárgyalási módja. A kötet a jelen digitális kor három jövőbe mutató jelenségének jogi vonatkozásai bemutatására vállalkozik, mint a modern technológiák, a cybertér és a robotok.

Tág értelemben technológia alatt értünk minden anyagi és nem anyagi eszközt, amely mentális vagy fizikai erőfeszítés révén azért állt elő, hogy azzal valós problémákat oldjunk meg. Jelen kötet a technológiák legfontosabb jellemzőit érintő szabályozási kérdéseket tárgyalja, mint amilyen az adatalapúság és a platformképzés, valamint az ezzel járó szűk keresztmetszeti problémák, az állam az államban jelenség. Ebből fakadóan vizsgáljuk a szűken vett technológiai jog alatt a platform alapú gazdaság szabályozási vonatkozásait, továbbá az adatvédelem és a versenyjog legfontosabb technológiákkal szembeni elvárásait. A versenyjog kiemelését az indokolja, hogy ez volt az első olyan jogterület, amely a technológiák jelentette kihívásokra érdemben tudott reagálni és ma is élen jár a szabályozással még le nem fedett legújabb problémák piaci kezelése terén (ld. pl. algoritmusok). Ebben a fejezetben olyan jelentős EU-s szabályozások és szabályozási javaslatok kerülnek bemutatásra, mint az online területi korlátozásokról, és az online tartalom-előfizetések hordozhatóságáról szóló EU rendeletek vagy a B2B online platform átláthatósági és tisztességességi, illetve fogyasztóvédelmi szabályok online platformok vonatkozásában hatékonyabb végrehajtására irányuló rendeletjavaslatok.

A cyberjog alatt az internet, mint tér szabadságával, biztonságával kapcsolatos szabályozási kérdéseket értjük, így az internetes kommunikáció szabadsága mellett, az internetes bűncselekmények tilalmát, valamint a hálózati és információs rendszerek biztonságának elfogadható szinten tartására irányuló szabályokat mutatja be a könyv.

A robotjog az önfejlesztő (mesterséges intelligencián alapuló) technológiákra vonatkozó szabályozási elvárásokat foglalja magába, miként erre Asimov törvényei is utalnak. A robotjog technológiáktól való elkülönült bemutatását egyelőre még a téma hipotetikussága indokolja. Ennek oka, hogy jelenleg még a legfejlettebb autonóm robotok sem képesek morális döntésekre, így valójában helyesebb robotetikáról és nem robotjogról beszélni, amely a robotokkal kapcsolatos jogi elvárásokat a robotok tervezőire, gyártóira és felhasználóira adaptálja. Ugyanakkor szükségszerű a technológiát, így a robottechnológiai fejlesztéseket is (jogi) kontroll alatt tartani.

Hivatkozás: https://mersz.hu/klein-toth-technologiajog-robotjog-cyberjog//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave