MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Összefoglaló feladatok

 1. Számítsa ki a λ = 650 nm hullámhosszú vörös fény fotonjának energiáját! Mennyi 1 mól ilyen foton energiája?
 2. A zöld fény frekvenciája ν = 5,7·1014 s–1. Mennyi a zöld fény hullámhossza?
 3. A kék fény frekvenciája ν = 6,4·1014 s–1. Mennyi a kék fény fotonjainak energiája? Mennyi 1 mól ilyen foton energiája?
 4. Számítsuk ki a hidrogénatom első négy spektrumvonalának hullámhosszát! Hány vonal látható a hidrogén spektrumában?
 5. Számítsuk ki annak az elektronnak a hullámhosszát, melynek sebessége a fénysebesség fele! Az elektron nyugalmi tömege 9,1094 · 1028 g.
 6. Adjuk meg a hidrogénatom alapállapotának energiáját!
 7. Számítsuk ki a hidrogénatom első gerjesztett állapotához tartozó energiát!
 8. Hányféle módon állhat be egy atom mágneses momentuma a mágneses térben, ha az atomon egy elektron a 4f-pályán mozog, és minden más elektron lezárt héjon van?
 9. Ábrázoljuk a 4s-pályát a magtól való távolság függvényében!
 10. Milyen r értéknél lesz a 3s függvény zérus értékű?
 11. A dxz-pálya szögfüggő részében a következő trigonometrikus összefüggés található:
  sin ϑ cos ϑ cos φ.
  Hány csomósíkja van a dxz-pályának és hol helyezkednek el ezek?
 12. A 3dxy-függvény anguláris része a következő:
  Hány csomósík tartozik a dxy-pályához és hol helyezkednek el ezek?
 13. A periódusos rendszer egyes soraiban az elemek atomsugara annak ellenére csökken, hogy az elektronszám nő. Hogyan magyarázható a jelenség?
 14. Hány pályát jellemez az n=4, l=3, m=–2 kvantumszám hármas?
 15. Mekkora lesz a teljes elektronspin a következő elektronfigurációkban: 1s2, 1s22s1, 1s22s22p3, 1s22s22p5, 1s22s22p63s23p63d54s2?
 16. Mely elemek diamágnesesek a periódusos rendszer 2. periódusában?
 17. Mi az elektronszerkezete a 15-ös rendszámú foszfornak és a 42-es rendszámú molibdénnek?
 18. A Cu+-ion legkülső elektronkonfigurációja [Ar]3d10. Miért az s-elektron távozik az ionizáció során? Hogyan egyeztethető ez össze az azonos elektronszámú Ni-atom [Ar]3d84s2 konfigurációjával?
 19. Melyik a nagyobb ion a következő párok közül: Na+ – F, Na+ – K+, Na+ – Mg2+, Mg2+ – Ca2+, F – Cl, S2– – Cl?
 20. A titán vegyületeiben elsősorban +2-es oxidációs fokkal fordul elő. Képezhet azonban (főképp nagy elektronegativitású elemekkel) +3-as vagy +4-es oxidációs fokkal is vegyületet. Hogyan lehetséges ez? Melyik lehet a legstabilisabb oxidációs szám? Miért oxidáló tulajdonságúak a +3-as és a +4-es oxidációs fokú titánt tartalmazó vegyületek? Létezhet-e VF5, CrF6 stb.?
 21. Hogyan lehetséges, hogy az O2+ stabilabb, mint a semleges O2?
 22. Ha klórt megfelelő hullámhosszú fénnyel sugárzunk be, a klórmolekula disszociál és klórgyökökké alakul. Feltéve, hogy a kölcsönhatás ideje egy fotonnal 1 attoszekundum (és a kísérlet során egyszerre csak egy klórmolekula reagál el), hány mól klórgyök keletkezik 1 perc alatt?
 1. A vas szívesen képez olyan komplexeket, melyekben a ligandumok 10 elektront koordinálnak a vasatom köré. Ilyen például a vas-pentakarbonil (Fe(CO)5), illetve a vas-ciklopentadienil (Fe(C5H5)2) komplexek. Mi a magyarázata ennek? Milyen általános szabály következik ebből?
 2. Az elemi fluor halványsárga, a klór zöldessárga, a bróm barna, a jódgőz pedig lila színű. Mi lehet a magyarázata a szín mélyülésének? Az asztácium kondenzált fázisbeli tulajdonságairól nincs kísérleti információ, mivel ebből az anyagból idáig csak mikromennyiségeket sikerült előállítani. Milyen lehet a színe az asztáciumgőzöknek?
 1. J. J. Thomson híres kísérlete nemcsak az elektron létezésére adott bizonyítékot, de megadta az elektron töltésének és tömegének arányát is:
  e/m = 1,76·108 coulomb g–1.
  Számítsuk ki ennek alapján az elektron tömegét!
 2. Vonalas színképet csak kisnyomású gázok adnak. Folyadékok, szilárd anyagok, ill. nagyobb nyomású gázok spektrumai sávosak, ill. folytonosak. Mi lehet a jelenség magyarázata?
 3. A periódusos rendszer második sorának elemeire Pauling az alábbi atomrádiuszokat adta meg (pm-ben): Li: 133, Be: 89, B: 80, C: 77, N: 74, O: 74, F: 72. Mi a magyarázata annak, hogy bár az elektronszám nő, az atomrádiusz mégis csökken?
 4. A szolnoki Amadeus Rádió hullámaival a hidrogénatom elektronja az n=400 szintről az n=401 szintre gerjeszthető. Milyen frekvencián sugároz a rádió?
 5. A rádiózásban a rövidhullámú tartomány 10–50 m, az ultrarövid hullámú tartomány 1–10 m. Mennyi ezekben a tartományokban a sugárzási frekvencia?
 6. Mennyi lehet a mellékkvantum-szám értéke, ha n=4?
 7. Mennyi az l-kvantumszám maximális értéke, ha n=99?
 8. Adja meg m lehetséges értékeit, ha l=6!
 9. Adja meg m lehetséges értékeit, ha n=4!
 10. Mekkora a bóratom teljes mágneses momentuma?
 11. Hány elektron töltheti be az a) 5g, b) 7f, c) 4f pályákat?
 12. Mennyi a nitrogénatom spinje?
 13. Mennyi a mangánatom spinje?
 14. Anitrogén elektronaffinitása a 10.34. ábra tanúsága szerint közel zérus. Vajon miért?
 15. Számítsuk ki a hidrogénatom 2s, 3s, 4s, 4p, 4d és 4f pályáinak energiáját!
 16. Milyen hullámhosszú fotonnal gerjeszthető a hidrogénatom elektronja a 4s-ről az 5p pályára?
 17. Mekkora energia szükséges ahhoz, hogy a hidrogénatom elektronját eltávolítsuk a 3p pályáról?
 18. Adjuk meg a réz, ezüst és arany elektronkonfigurációját!
 19. Adja meg a vas, kobalt és nikkel elektronkonfigurációját!
 20. Melyik atom elektronkonfigurációja [Kr]4d55s1?
 21. Melyik atom elektronkonfigurációja [Xe]4f35d106s1?
 22. Mi lesz a Sm+ ion elektronkonfigurációja?
 23. Adjuk meg a Pb2+ és Pb4+ ionok elektronkonfigurációját!
 24. A kalcium, vanádium és króm alapállapotához tartozó elektronkonfiguráció rendre 3d04s2, 3d34s2 és 3d54s1. Vajon mi lesz az első gerjesztett állapot elektronkonfigurációja ezeknek az elemeknek?
 25. Hogyan értelmezhetőek az alábbi adatok:
  1. H ⇌ H+ + e
   IE = 1,31 MJ/mol
  2. He+ ⇌ He+ + e
   IE = 5,25 MJ/mol
  3. Li2+ ⇌ Li3+ + e
   IE = 11,81 MJ/mol
   Látható, hogy a b) folyamathoz tartozó ionizációs energia kb. 4-szerese, a c)-hez tartozó ionizációs energia kb. 9-szerese a hidrogén ionizációs energiájának.
 26. A C+ → C2+ + e folyamathoz tartozó ionizációs energia 24,38 eV, a B → B+ + e folyamathoz tartozó ionizációs energia pedig mindösz-sze 8,30 eV. Vajon mi az oka a nagy különbségnek, ha mindkét folyamat során az elektronkonfiguráció az alábbiak szerint változik: 1s22s22p1 → 1s22s2 + e ?
 27. A Cl, Cl, Cl+ ionizációs energiái rendre 345, 1250 és 2300 kJ/mol. Hogyan értelmezhető e hatalmas különbség?
 28. A nitrogénatom elektronkonfigurációja 1s22s22p3. Mennyi a nitrogénatom teljes spinje?
 29. Mennyi a Mo2–, Ag+ és az Os2+ ionok spinje?
 30. A 3-as rendszámú lítiumatom sugara nagyobb, mint a 36-os rendszámú kriptoné. Mi lehet ennek az oka?
 31. Ha a nátrium lángfestése sárga, miért nem kék színű a nátrium-klorid?
 32. A nátrium első ionizációs energiája 495,8 kJ/mol. Mekkora a nátrium 3s pályájának az energiája?
 33. A palládium első ionizációs energiája 8,3369 eV. Mennyi a palládium 4d héjának energiája?
 34. A palládium diamágneses. Adja meg a palládium elektronkonfigurációját!
 35. Adjon sorrendet a következő elemek atomrádiuszára: Al, Be, Si, N, P, Ca!
 36. Adjon sorrendet a következő ionok atomrádiuszára: Al3+, Be2+, N3–, S2–, Ca2+!
 37. Melyik atom első ionizációs energiája nagyobb az alábbi párok közül?
  Li – Na, Li – Be, Li+ – Be+, O – S, O2– – Cl
 38. Két atom elektronkonfigurációja a következő: 1s22s22p63s23p5, illetve 1s22s22p63s23p64s1. Melyiknek nagyobb az ionizációs energiája, melyiknek az elektronaffinitása?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave