Szarka László (szerk.)

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban


Rendi és nyelvi nacionalizmus

Viszonylag jól behatárolhatóak az évtizedek, amikor Magyarországon az etnikai, nyelvi és kulturális önazonosság elkezdett egyre szorosabban összefonódni a nemzeti érzéssel. A mai értelemben vett nemzeti közösségek kialakulásának kezdetei jól bizonyíthatóan összefüggnek a felvilágosult abszolutizmus magyarországi megjelenésével. A késő tereziánus és a jozefinista korszak oktatási, vallási, közigazgatási rendeletei akarva-akaratlan mozgásba hozták azt az etnikai hátteret, amely a latinitás és a rendiség uralma alatt csupán járulékos és másodlagos eleme volt a magyarországi etnikai közösségek egyéni, lokális, illetve értelmiségi, kulturális önazonosságának. A közép-európai modern nacionalizmusok kialakulása szempontjából kivétel nélkül minden esetben meghatározó jelentőségű nyelvi komponens tehát a 18. század utolsó harmadának fent jelzett rendeleteivel hozható összefüggésbe. A latin nyelv hivatali kizárólagosságának gyengülése, majd a jozefinista nyelvrendeletekkel való háttérbe szorítása kétségkívül az egyik legfontosabb eleme volt a nyelvi identifikáció tömegessé válásának, a nyelv jelentőségét tudatosító értelmiségi, polgári magatartás általánossá válásának.11

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 079 3

A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a „hosszú 19. század" nemzetépítő nacionalizmusai, melyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló soknemzetiségű „köztes" régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. A korszak többi nem magyar mozgalmához hasonlóan a 2-2,5 milliós szlovák nemzetiség társadalmának képviselői is az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtésének, az autonóm nemzeti tér kijelölésének és a soknyelvű Magyarországon belüli nemzeti egyenjogúság megteremtésének igényével léptek fel. A 19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmust ugyanakkor számos eredeti sajátosság jellemezte. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei legújabb kötetének tanulmányai ennek a magyarországi politikai, társadalmi kontextusát vizsgálják, s a közös történelem kulcsfontosságú elágazódásának elemzéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez nyújtanak támpontokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szarka-a-modern-szlovak-nacionalizmus-evszazada-1780-1918//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave