Jernyei Kiss János

Barokk művészet Európában

egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára


„Kép a képben”

A „kép a képben”-motívum, amelyet a holland festők előszeretettel alkalmaztak a festmények morális üzenetének megerősítésére, Vermeer más műveiben, így azoknak a műveknek a hátterében is megjelenik, amelyeknek a témája a muzsika. A magukat zenével szórakoztató nőalakokat és társaságokat, különösen a férfiak és nők együttesét ugyanis a holland ikonográfiai hagyomány gyakorta tünteti fel az érzéki örömök megtestesítőjeként, és ábrázolásaikban nem ritkán szerepelnek erotikus utalások. A falon függő képek egyaránt felmutathatnak pozitív és negatív erkölcsi példákat, ahogyan Vermeer két zenei tárgyú képén, a Zeneleckén (1662–63) és A koncerten (1665–67) – az egyiken Pero, a könyörületesség erényének a római történelemből ismert megtestesítője, a másikon pedig a lanton játszó kurtizán, Dirck van Baburen A kerítőnő című képének hősnője látható. Vermeer azonban tartózkodik attól, hogy képét olyasfajta morális leckévé formálja, mint van Baburen. A téma korábbi ábrázolásaira jellemző, egyértelmű utalások élét letompítja, viszonylagossá teszi. A Zenelecke két szereplőjének kapcsolatát különösen árnyaltan és rejtélyesen fogalmazza meg: a nőalakot háttal állítja elénk, és csak a tükörből látjuk, hogy fejét kissé a zenemester felé fordítja. Az egymás irányában egyszerre megnyíló és tartózkodó pár mellett tűnik fel a római erényt ábrázoló festmény és a virginál felirata, amely a zenét az öröm forrásának nevezi. Azzal, hogy Vermeer tartózkodik egyértelmű utalásoktól, a férfi és a nő viszonya összetetté és egyben megfoghatatlanná válik. Mindezt azzal fokozza, hogy az alakokat a nézőtől távol, a háttérben helyezi el, így azok a kép közepe táján elhelyezkedő fókuszponton kívülre esnek, a körvonalak és a formák ezáltal olvadékonyabbak, kevésbé megragadhatóak.

Barokk művészet Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 256 8

E jegyzet a művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára készült, kifejezetten a Bevezetés a barokk művészetbe című előadás kollokviumának segédanyagául szolgál. Mivel az egyetemes barokk művészetről megfelelő szakmai színvonalú összefoglalás utoljára 1985-ben jelent meg, időszerűnek látszott egy újabb munka megírása, amely képet nyújt a korszak legfontosabb művészeti központjairól, alkotóiról és irányzatairól. A szöveg Kelényi György könyvénél rövidebb terjedelmű, célja nem az, hogy teljes körű korszakelbeszélés nyújtson, hanem hogy elősegítse a bevezető jellegű kurzus szakmai műveltséganyagának és terminológiájának elsajátítását. Elsősorban művek bemutatása, elemzése áll a középpontjában, az alkotások formai és tartalmi jegyein, művészi problémáin keresztül jellemzi a korszak alkotóit, iskoláit. Mivel a művészeti világ legfontosabb jelenségeinek körvonalazására esik a fő hangsúly, kevés hely jutott a társadalmi folyamatoknak, a történelmi adatoknak. Néhány nagy alkotó esetében viszont életrajzi elemek is bekerültek a fejezetekbe, mivel ezek sokat elárulnak a művész társadalmi helyzetéről vagy arról a szerepről, amelyet önmaga, kortársai, illetve az utókor tulajdonított neki, így szerves részét alkotják Európa kulturális mítoszainak és a művészetről kialakított fogalmának. A jegyzet céljának tartja azt is, hogy bevezetést nyújtson az újabb művészettörténeti irodalomban fölvetett kérdésekbe. A fejezetekhez csatolt irodalomjegyzék az egyes témák klasszikus monografikus feldolgozásai mellett feltüntet néhány újabb tanulmányt és kiállítási katalógust, illetve a téma magyar nyelven elérhető irodalmát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jernyei-kiss-barokk-muveszet-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave