Jernyei Kiss János

Barokk művészet Európában

egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára


Az Angyalhíd

Bernini kései munkáinak jellemzője a könnyed, légies, nyúlánk test, a féktelen lobogású, mégis kifinomult drapéria. A római Ponte Sant’ Angelo angyalainak szélfútta köpenyei fodrozódó öbleikkel és redőikkel így teszik láthatóvá belső felindulásukat, Jézus szenvedése fölötti fájdalmukat. A szobrokat 1667-ben rendelték meg Berninitől annak a hídnak a díszítésére, amely a városból az Angyalvár felé vezet, és a legfontosabb útvonalat jelenti a Szent Péter-székesegyház irányába. Az Angyalhíd ókori előzményét még Hadrianus építtette ide, s egykor a császár győzelmeire emlékeztető szárnyas Victoria-alakok díszítették. A pogány győzelem-istennőket keresztény angyalokkal váltották fel, akik Krisztus kínszenvedéseinek egy-egy eszközét tartják a kezükben. Az evilági dicsőség szimbolikájára alapozva a híd így vált Krisztus halál feletti győzelmének hordozójává, és egyben a bazilikához vezető diadalúttá.

Barokk művészet Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 256 8

E jegyzet a művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára készült, kifejezetten a Bevezetés a barokk művészetbe című előadás kollokviumának segédanyagául szolgál. Mivel az egyetemes barokk művészetről megfelelő szakmai színvonalú összefoglalás utoljára 1985-ben jelent meg, időszerűnek látszott egy újabb munka megírása, amely képet nyújt a korszak legfontosabb művészeti központjairól, alkotóiról és irányzatairól. A szöveg Kelényi György könyvénél rövidebb terjedelmű, célja nem az, hogy teljes körű korszakelbeszélés nyújtson, hanem hogy elősegítse a bevezető jellegű kurzus szakmai műveltséganyagának és terminológiájának elsajátítását. Elsősorban művek bemutatása, elemzése áll a középpontjában, az alkotások formai és tartalmi jegyein, művészi problémáin keresztül jellemzi a korszak alkotóit, iskoláit. Mivel a művészeti világ legfontosabb jelenségeinek körvonalazására esik a fő hangsúly, kevés hely jutott a társadalmi folyamatoknak, a történelmi adatoknak. Néhány nagy alkotó esetében viszont életrajzi elemek is bekerültek a fejezetekbe, mivel ezek sokat elárulnak a művész társadalmi helyzetéről vagy arról a szerepről, amelyet önmaga, kortársai, illetve az utókor tulajdonított neki, így szerves részét alkotják Európa kulturális mítoszainak és a művészetről kialakított fogalmának. A jegyzet céljának tartja azt is, hogy bevezetést nyújtson az újabb művészettörténeti irodalomban fölvetett kérdésekbe. A fejezetekhez csatolt irodalomjegyzék az egyes témák klasszikus monografikus feldolgozásai mellett feltüntet néhány újabb tanulmányt és kiállítási katalógust, illetve a téma magyar nyelven elérhető irodalmát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jernyei-kiss-barokk-muveszet-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave