Jernyei Kiss János

Barokk művészet Európában

egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára


Egyházi megbízások

Az 1609 és 1620 közötti időszakban több oltárképet festett, mint későbbi pályája során összesen. Nem kevesebb, mint hatvanhárom hatalmas méretű vásznat szállított Antwerpen, Brüsszel, Neuburg és más városok templomaiba. Tridentinus szellemű egyházi megrendelői leggyakrabban Krisztus életének jeleneteit rendelték meg tőle, de gyakori témája volt Mária, különösen mennybevitelének ábrázolása, valamint a szenteket dicsőítő oltárképek. Rubens festészete különösen alkalmasnak bizonyult egyházi témák ábrázolására, hiszen korabeli közönsége tökéletesen megvalósulni látta benne mindazt, amit a katolikus reform egyházi tanítói a templomi művészettel kapcsolatban alapelvként fogalmaztak meg: a közérthetőséget, a világosságot, a szent személyek és események realisztikus és az érzelmeket megmozgató ábrázolását. Rubens festészetében valóban az esemény valószerű és drámai megjelenítése játssza a főszerepet. Realizmusához heroikus felfogás párosul, amelyet az antikvitás ösztönzött, ezzel valószerűnek ábrázolt figuráit méltósággal, roppant erővel és természetfölötti tulajdonságokkal képes felruházni.

Barokk művészet Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 256 8

E jegyzet a művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára készült, kifejezetten a Bevezetés a barokk művészetbe című előadás kollokviumának segédanyagául szolgál. Mivel az egyetemes barokk művészetről megfelelő szakmai színvonalú összefoglalás utoljára 1985-ben jelent meg, időszerűnek látszott egy újabb munka megírása, amely képet nyújt a korszak legfontosabb művészeti központjairól, alkotóiról és irányzatairól. A szöveg Kelényi György könyvénél rövidebb terjedelmű, célja nem az, hogy teljes körű korszakelbeszélés nyújtson, hanem hogy elősegítse a bevezető jellegű kurzus szakmai műveltséganyagának és terminológiájának elsajátítását. Elsősorban művek bemutatása, elemzése áll a középpontjában, az alkotások formai és tartalmi jegyein, művészi problémáin keresztül jellemzi a korszak alkotóit, iskoláit. Mivel a művészeti világ legfontosabb jelenségeinek körvonalazására esik a fő hangsúly, kevés hely jutott a társadalmi folyamatoknak, a történelmi adatoknak. Néhány nagy alkotó esetében viszont életrajzi elemek is bekerültek a fejezetekbe, mivel ezek sokat elárulnak a művész társadalmi helyzetéről vagy arról a szerepről, amelyet önmaga, kortársai, illetve az utókor tulajdonított neki, így szerves részét alkotják Európa kulturális mítoszainak és a művészetről kialakított fogalmának. A jegyzet céljának tartja azt is, hogy bevezetést nyújtson az újabb művészettörténeti irodalomban fölvetett kérdésekbe. A fejezetekhez csatolt irodalomjegyzék az egyes témák klasszikus monografikus feldolgozásai mellett feltüntet néhány újabb tanulmányt és kiállítási katalógust, illetve a téma magyar nyelven elérhető irodalmát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jernyei-kiss-barokk-muveszet-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave