Jernyei Kiss János

Barokk művészet Európában

egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára


Allegorikus, emblematikus kifejezésmód

A középkorban az embereket úgy tanították, hogy a köznapi tárgyakat és jelenségeket mintegy magasabb jelentés hordozóinak tekintsék, mivel maga Isten mutatkozik meg minden teremtményében. Ez a meggyőződés olyan valóságlátást eredményezett, amely szerint anyagi színekben szellemi dolgok öltenek testet. A hal, a dió vagy a cseresznye mind kifejezhették Krisztus megváltó mivoltát, a különféle virágok pedig anyjának tisztaságát és szenvedéseit jelképezték. Ez a látásmód ugyan a 16. század folyamán kezdte érvényességét veszteni, de az alapját jelentő gondolkodás még sokáig fennmaradt. A 16. század második felétől jöttek divatba az emblémák, az olyan jelképes ábrázolások, amelyekben képek és fogalmak kapcsolódnak egymáshoz: a rövid felirat, jelmondat alá helyezték a képet, legalul pedig hosszabb, versbe szedett szöveg magyarázza meg a két elem kapcsolatát. Az emblémairodalom bármilyen dolgot felruházhatott mélyebb jelentéssel, és közkedvelt szellemi foglalatosság volt, hogy a már létező fogalmakhoz új képeket rendeljenek, illetve hogy a már meglevő képekhez újfajta jelentést társítsanak. Egy-egy tárgyhoz, képhez tehát a 17. században immár nem csupán egyetlen, kizárólagos jelentés társult, a hajlam viszont, hogy jelentéshordozónak tekintsék a valóság képeit, az anyagi dolgokat, a tárgyakat és a jelenségeket, jellemző maradt.

Barokk művészet Európában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 256 8

E jegyzet a művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára készült, kifejezetten a Bevezetés a barokk művészetbe című előadás kollokviumának segédanyagául szolgál. Mivel az egyetemes barokk művészetről megfelelő szakmai színvonalú összefoglalás utoljára 1985-ben jelent meg, időszerűnek látszott egy újabb munka megírása, amely képet nyújt a korszak legfontosabb művészeti központjairól, alkotóiról és irányzatairól. A szöveg Kelényi György könyvénél rövidebb terjedelmű, célja nem az, hogy teljes körű korszakelbeszélés nyújtson, hanem hogy elősegítse a bevezető jellegű kurzus szakmai műveltséganyagának és terminológiájának elsajátítását. Elsősorban művek bemutatása, elemzése áll a középpontjában, az alkotások formai és tartalmi jegyein, művészi problémáin keresztül jellemzi a korszak alkotóit, iskoláit. Mivel a művészeti világ legfontosabb jelenségeinek körvonalazására esik a fő hangsúly, kevés hely jutott a társadalmi folyamatoknak, a történelmi adatoknak. Néhány nagy alkotó esetében viszont életrajzi elemek is bekerültek a fejezetekbe, mivel ezek sokat elárulnak a művész társadalmi helyzetéről vagy arról a szerepről, amelyet önmaga, kortársai, illetve az utókor tulajdonított neki, így szerves részét alkotják Európa kulturális mítoszainak és a művészetről kialakított fogalmának. A jegyzet céljának tartja azt is, hogy bevezetést nyújtson az újabb művészettörténeti irodalomban fölvetett kérdésekbe. A fejezetekhez csatolt irodalomjegyzék az egyes témák klasszikus monografikus feldolgozásai mellett feltüntet néhány újabb tanulmányt és kiállítási katalógust, illetve a téma magyar nyelven elérhető irodalmát.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jernyei-kiss-barokk-muveszet-europaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave