Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


Szótagolás és elválasztás

A hangsorok szótagokra bontására, szótagolásra is vonatkoznak fonotaktikai szabályok. Ezeket azonban mindenképpen meg kell különböztetnünk a helyesírás elválasztási szabályaitól, bár azok részben a szótagoláson alapulnak. A helyesírási szabályoknak megfelelően elválasztott le-xikon, e-dzés, mahara-dzsa alakok szótagokra bontásával kapcsolatban gyakori hibák elsősorban abból fakadnak, hogy ezek szótagolását sokan a szabályostól eltérő módon oldanák meg (lek-szi-kon, ed-zés, maharad-zsa stb.). Az elválasztási és szótagolási szabályok eltérnek az összetett és igekötős alakok, valamint a leg- prefixum esetében is: a helyesírás morfhatáron választ el – utol-ér, fél-emelet, leg-elöl, míg a fonológiai szótagolás „nem tartja tiszteletben” ezeket a határokat: uto-lér, fé-lemelet, le-gelöl. Végül pedig a helyesírás a mássalhangzó-kapcsolatokat úgy bontja szét, hogy mindig egy szótagkezdő mássalhangzó marad, ami a kettőnél több tagú kapcsolatok esetében sokszor ad intuícióellenes eredményt: a Veszp-rém, abszt-rakt, inf-luenza, szanszk-rit tagolásnál sokan komfortosabbnak érzik a Vesz-prém, ab-sztrakt vagy absz-trakt, in-fluenza, szan-szkrit vagy szansz-krit szótagolást.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave