Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Nyelvtechnológiai kutatások


Meghatározás

Sem a chunk, sem a chunkolás kifejezés nem rendelkezik általánosan elfogadott definícióval a számítógépes nyelvészeti szakirodalomban. A chunk kifejezést elsőként Abney (1991, 257) használja, aki a mondat olyan, egymással át nem fedő egységeit nevezi így, melyek ,,egyetlen tartalmas szóból és az őt körülvevő funkciószavakból állnak”. Elsősorban Gee–Grosjean (1983) munkájára alapozva, akik a mondat pszicholingvisztikai egységeinek megnevezésére a performancia-szerkezet (performance structure) fogalmát vezetik be, Abney a chunkokat olyan egységekként kezeli, amelyek nem szükségszerűen esnek egybe mondattani összetevőkkel. A chunkolás témakörében végzett újabb kutatások ezzel szemben egyöntetűen olyan meghatározásokkal élnek a chunk fogalmára, amelyek lehetővé teszik, hogy egy mondat chunkjait annak teljes elemzési fájából egyértelműen előállíthassuk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy valamennyi chunk-típust szintaktikai frázisok valamely csoportjának feleltetünk meg és ezzel a chunkolás a teljes mondattani elemzés részfeladatává válik. Egy minden szintaktikai kategóriára kiterjedő definícióhalmazt találunk a CoNLL 2000 (Tjong Kim Sang–Buchholz 2000) versenyfeladat1 leírásában, ennek alapján nyerik ki a chunkolási mintát a Penn Treebank (Marcus et al. 1994) szintaktikailag annotált korpuszból.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A mai számítógépeken futó legtöbb alkalmazás találkozik az emberi nyelvek beszélt vagy írásos formájának valamelyikével: leveleink, híreink, könyveink, tudományos publikációink valamilyen emberi nyelven íródnak, és a gépek ezeket a szövegeket segítenek létrehozni, kijavítani, lefordítani vagy éppen keresni bennük. Ezeknek a tevékenységeknek a leírására a human language technologies elnevezést használja a nemzetközi szakirodalom. Magyarul ez a fogalom nyelvtechnológia néven vonult be a szakmai köztudatba. Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok 24. kötete a nyelvtechnológia legújabb hazai kutatásait állítja a középpontba.

A tanulmányok reprezentatív áttekintést szándékoznak adni a magyar nyelvtechnológia jelenleg használt módszereiről és legújabb eredményeiről: a kötet a hazai gépi nyelvészet történetének áttekintésével indul, majd egy-egy írás foglalkozik a szóalaktan, a főnévi csoportok, a tulajdonnevek, a hatóköri relációk, a birtokos és a koreferenciális szerkezetek gépi kezelésével, az igék lexikai reprezentációjával és az analógiás tanulással. Felvillantjuk a modern nyelvtechnológiának a szociolingvisztikában, a metaforikus nyelvhasználat gépi kezelésében, az emberŚgép kommunikáció különféle vonatkozásainak vizsgálatában és a nyelvtörténeti kutatásban való felhasználását is. A kötetet egy a szorosan vett nyelvtechnológiával közvetlenül szomszédos terület, a hangzó anyagok gépi feldolgozásával és létrehozásával foglalkozó beszédtechnológia két kutatási összefoglalója zárja.

A pontosan ötven évvel ezelőtti első hazai számítógépes nyelvészeti konferencia egyik fontos szereplője s az azóta eltelt ötven év jelentős részében az Általános Nyelvészeti Tanulmányok sorozat egyik szerkesztője, Szépe György közvetlenül kötetünk megjelenése előtt hunyt el. Munkánkkal az ő emléke előtt is tisztelgünk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kenesei-proszeky-varadi-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxiv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave