Kertész András, Pelyvás Péter (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI.


A referenciális központ működése

A beszédesemény személy, hely- és időviszonyait a diskurzus világával közvetlen referenciális kapcsolatba hozó deiktikus nyelvi elemek nem önkényesen, hanem – mint arra már Bühler (1934) rámutatott – egocentrikus módon szerveződnek. Ez az egocentrizmus Levinson (1983, 64–65; 1998; 2004) szerint úgy érvényesül, hogy a deiktikus kifejezéseket egy deiktikus centrumhoz viszonyítva értelmezzük: (1) a központi személy az a személy, aki megnyilatkozik, hozzá viszonyíthatjuk a második személyű címzett(ek)et és a harmadik személyű egyéb utalt(ak)at; (2) a központi idő az az idő, amikor a beszélő a megnyilatkozást teszi, ehhez viszonyíthatjuk az említett események idejét; (3) a központi hely az a hely, ahol a beszélő a megnyilatkozás ideje alatt tartózkodik, ehhez viszonyíthatjuk a különböző dolgok (személyek, tárgyak) térbeli elhelyezkedését.1 A nézőpontszerkezet kialakulása szempontjából azonban meghatározó jelentősége van annak, hogy a deiktikus kifejezések nem minden esetben a megnyilatkozót jelölik ki a tájékozódási rendszer központjának. Vannak ugyanis olyan származékos használatok – amelyeket Lyons (1977, 579) deiktikus kivetítésnek (deictic projection) nevez –, amikor a deiktikus centrum, részlegesen vagy teljesen, áthelyeződik vagy a beszédszituáció más résztvevőjére, vagy – ami számunkra most fontosabb – az elbeszélt esemény egyik szereplőjére (l. még Fillmore 1975).2 A narratív megnyilatkozással ugyanis olyan világreprezentáció jön létre, amelyet prototipikusan az jellemez, hogy benne bizonyos cselekvők bizonyos célok érdekében bizonyos cselekvéseket hajtanak végre bizonyos térben és időben, és így a történet világában központi helyet foglalnak el a szereplők mint cselekvő ágensek. A deiktikus centrum részleges vagy teljes kivetítése egyaránt érintheti, illetve érinti a személy-, az idő- és a helyviszonyokat.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 411 1


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet célja, hogy betekintést nyújtson a magyarországi kognitív szemantikai kutatásokba, rávilágítva néhány olyan alapkérdésre, amelyeknek a felvetése és megválaszolása nélkül az elméletnek a magyar nyelvre történő további alkalmazásához hiányoznának a legfontosabb előfeltételek.

A kötet élén Andor Józsefnek a kognitív grammatika paradigmájának megalkotójával, Ronald Langackerrel készített nagyinterjúja áll. Tolcsvai Nagy Gábor tanulmánya a magyar birtokos szerkezet legfőbb jelentéstani tulajdonságait vázolja a funkcionális kognitív nyelvészet elméleti keretében. Kövecses Zoltán írása a fogalmi metaforák elméletén belül egy eddig feltáratlan metaforikus alrendszert mutat be. Komlósi László Imre a kötött szókapcsolatok újszerű kognitív szemantikai osztályozására tesz kísérletet. Pethő Gergely amellett érvel, hogy a nem rendszeres poliszémiajelenségek nem alkotnak homogén halmazt, s egyes osztályaik vizsgálata érdekes elméleti következtetésekhez vezethet. Győri Gábor írása kiterjeszti a kognitív szemantika hatókörét a nyelvtörténeti kutatásokra, Tátrai Szilárdé pedig a szövegtipológiára és a narrativikára. Vecsey Zoltán a részlegesen leíró tulajdonnevek szemantikai elméletéhez fűz megjegyzéseket.

Végül Kertész András és Rákosi Csilla tanulmánya szerint Chomsky generatív nyelvészete, Bierwisch és Lang modularista kétszintű szemantikája, valamint Lakoff és Johnson holista kognitív szemantikája egyaránt alkalmaz olyan nem-demonstratív következtetéseket, amelyeket az analitikus tudományelmélet téves következtetésnek tekint és ezért elutasít. A tanulmány javaslatot tesz a plauzibilis következtetések egy olyan metaelméleti modelljére, amely ezeket nem tévesnek, hanem egy, a vizsgált elméletek speciális kontextusában progresszív szerepet betöltő következtetéstípus példáinak tekinti.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kertesz-pelyvas-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxi//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave