Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A kognitív nyelvészet elméleti alapvetései

A kognitív nyelvészet megnevezés nem egy konkrét nyelvészeti irányzatot, hanem egy több irányzatot összefogó irányzategyüttest jelöl.1 (A kognitív nyelvészetről általánosan lásd Langacker 1999b, Croft–Cruse 2004, Kövecses–Benczes 2010, Tolcsvai Nagy 2013, 2017a.) Közös ezekben az irányzatokban, hogy a nyelv működésével kapcsolatban ugyanazokat az alapvető előfeltevéseket osztják, és hogy többnyire olyan eredményekre jutnak, amelyek egymással összeegyeztethetők. Ilyen közös kiindulási pont a nyelvi és az egyéb kognitív képességek holisztikus felfogása, a nyelv használatalapú megközelítése, a prototípusalapú kategorizáció, a jelentés enciklopédikus/fogalmi felfogása, illetve a jelentés elsődlegessége a nyelvi jelenségek leírásában, a grammatikai és az egyéb nyelvi szabályszerűségek sémaalapú megközelítése, a szintaktikai és morfológiai szerkezetek szimbolikus egységekként (konstrukciókként) történő leírása vagy a nyelvi szimbólumok perspektivikus természetének hangsúlyozása.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave