Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A metonímia kognitív nyelvészeti megközelítése

A kognitív nyelvészeti megközelítés a metaforához hasonlóan a metonímiát is fogalmi jelenségnek tekinti (vö. Lakoff–Johnson 1980, Lakoff 1987: 77–90, Radden–Kövecses 1999, Panther–Thornburg 2007, Kövecses–Benczes 2010: 63–77, Barcelona 2003, 2010). Az elmélet abból indul ki, hogy „a nyelv metonimikus kifejezései általános fogalmi metonímiákat tükröznek, és használatukat általános kognitív elvek motiválják” (Radden–Kövecses 1999: 18).1 Vagyis az egyes metonimikus kifejezések a metaforikus kifejezésekhez hasonlóan, visszavezethetők a kifejezéseket motiváló fogalmi metonímiákra. A fogalmi metonímia két fogalom közötti metonimikus leképezési viszony. A metaforikus és a metonimikus leképezési viszony között a fő különbség az, hogy míg a fogalmi metafora esetében két fogalmi tartomány között jön létre a leképezés, addig a fogalmi metonímia esetében egy fogalmi tartomány két fogalmi összetevője között történik a leképezés. Kövecses és Benczes (2010) a következőképpen definiálja a metonímiát:

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave