Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Nem prototipikus metonímiák

A metonímia kategóriájának körülhatárolása nemcsak a metonímia és a metafora szétválasztása tekintetében, hanem a metonimikus kifejezések és a fogalmi leképezés műveletét nem implikáló esetek, azaz a se nem metonimikus, se nem metaforikus kifejezések elhatárolása tekintetében is problematikus. Barcelona (2011) amellett érvel, hogy a metonímia prototípuselvű kategória, vagyis a metonimikusságnak különböző fokozatai állapíthatók meg, és ezek a fokozatok kontinuumot alkotnak a metonímia prototipikus megvalósulásai és az egyértelműen nem metonimikus esetek között. Barcelona ugyanakkor feltételezi, hogy minden metonímiára, a legkevésbé prototipikusra is igaz, hogy az egy fogalmi tartományon belüli aszimmetrikus leképezési művelet, amelynek során a célfogalom mentálisan aktiválódik a közvetítő fogalom perspektívájából (Barcelona 2011: 52).1

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave