Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A metonimikus szereplőkonstruálás mikroszintű sémája

A szereplők elemi mondatban való megkonstruálását (profilálását) nagyban befolyásolja az adott szereplőt megnevező főnév vagy főnévi szerkezet tematikus szerepe. A tematikus szerepeket Langacker olyan fogalmi archetípusoknak tekinti, amelyek a mondatban szereplő ige vagy igei szerkezet által kifejezett események tipikus résztvevőivel azonosíthatók (Langacker 2008: 355–356). Az igék által megjelenített prototipikus események energiaátvitelként értelmezhetők. Az események egyes résztvevőinek tematikus szerepe szorosan összefügg azzal, hogy az adott résztvevő az energiaátviteli folyamat mely pontján található. Az energia kiinduló forrása az ige elsődleges sematikus figuráját kidolgozó ágens (a mondatban többnyire alany), végpontja pedig általában az ige másodlagos sematikus figuráját kidolgozó páciens (a mondatban többnyire tárgy vagy határozó). Az ágens tehát többnyire egy olyan személy, „aki szándékosan kezdeményez és hajt végre egy cselekvést, általában valamilyen fizikai, más entitásokra ható cselekvést” (Langacker 2008: 356).1 Ezzel szemben a páciens az energiaátvitel végpontja, azaz többnyire egy olyan tárgy, amely valamilyen belső állapotváltozáson megy keresztül (pl. eltörik). Ahogy arról korábban szó esett, a szakirodalom az ágens és a páciens mellett további tematikus szerepeket is megkülönböztet. Én azonban Dowty (1991) elgondolásából kiindulva az ágenst és a pácienst olyan prototipikus kategóriákként (protoszerepekként) értelmezem, amelyekre visszavezethető az összes többi tematikus szerep (lásd még Kiefer 2007: 216–219). Például egy kétvonzatos tranzitív konstrukcióban a cselekvésláncban az energia kiinduló forrását adó vagy a cselekvésláncban az ahhoz közelebb lévő szereplő mindig ágensnek, az energia kiinduló forrásától a cselekvésláncban távolabb lévő szereplő pedig mindig páciensnek minősül a tematikus szerepek itt követett megközelítésében.2

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave