Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A történelmi személyiségekhez és népekhez kapcsolódó tudáskonceptualizációk gyakorisága

További kérdésként vethető fel, hogy a népekhez kapcsolódó tudáskonceptualizációk a történelmi személyiségekhez kapcsolódó tudáskonceptualizációkhoz képest milyen gyakorisággal jelennek meg. Vajon a szereplők absztraktsága befolyásolja-e a tudáskonceptualizációk gyakoriságát? A kérdést úgy válaszolhatjuk meg a legegyszerűbben, ha megnézzük, hogy az egyes szereplők esetében a már vizsgált faktív, nem faktív és tagadott faktív szerkezetek előfordulásainak összege milyen arányt mutat az adott szereplőt megnevező személynév vagy népnév összes előfordulásához képest. (A vizsgált korpusz ugyanaz, mint eddig.) Az így kapott értékeket az 5. táblázat mutatja be. Az „sznév száma” és az „nnév száma” oszlopban tüntettem fel az adott történelmi személyiség, illetve nép megnevezésének összes előfordulását a korpuszban. Az ezt követő két oszlopban szerepelnek az adott személy vagy nép megnevezésével kollokáló, fentebb vizsgált tudáskonceptualizációk összegei, illetve ezeknek az előfordulásoknak az arányai a személynevek, illetve népnevek számához viszonyítva, ezrelékben kifejezve. A táblázatot ezen arányértékek alapján rendeztem sorba. A táblázat végén feltüntettem a tudáskonceptualizációk arányainak átlagát, a két szélsőértéket figyelmen kívül hagyó trimmelt átlagát,1 valamint a mediánját.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave