Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


Episztemikus jelöletlenség és jelöltség

A kognitív nyelvészeti megközelítés hangsúlyozza a nyelv ikonikus természetét, vagyis azt, hogy szemantikailag egyszerűbb és/vagy begyakoroltabb, tipikusabb tartalmakat alakilag is egyszerűbb, míg összetettebb és/vagy kevésbé begyakorolt, kevésbé tipikus tartalmakat általában alakilag is összetettebb módon fejezünk ki. (Az ikonikusságról lásd Haiman 1980, Langedock 2007, Pusch 2001.) A nyelv ikonikus természetéből kiinduló jelöltségi elmélet a szemantikailag kevésbé komplex, illetve begyakoroltabb, tipikusabb és ezért alakilag is egyszerűbb konceptualizációkat jelöletlennek, míg a szemantikailag komplexebb, illetve kevésbé begyakorolt, kevésbé tipikus és ezért alakilag is összetettebb konceptualizációkat jelöltnek tekinti. A magyar nyelv leírásában például sikerrel alkalmazta a jelöltségi elméletet a morfológia területén természetes nyelvelméleti és funkcionális kognitív nyelvészeti keretben Ladányi (2007, 2017),1 valamint a mondattan területén funkcionális kognitív nyelvészeti keretben Imrényi (2013, 2017). A jelöltségi elméletre a megnyilatkozói evidencia és következtetés funkcionális kognitív nyelvészeti keretben született átfogó vizsgálatában ugyancsak támaszkodik Kugler (2015). Az alábbiakban a kauzális cselekvések nyelvi konceptualizálását a cselekvő tudásának és evidenciájának vonatkozásában a jelöltség–jelöletlenség fogalompárja mentén írom le.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave