Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


Az ének-zene oktatás tantervi és tartalmi szabályozása 1840–1996

Az 1840-es népiskolai törvénytervezetben jelent meg először az „Éneklés”, mint tantárgy a 6–12 éves fiúk és 6–10 éves lányok tanítására vonatkozóan. Az ének oktatásának tervezete az 1868/XXXVIII. törvénycikk által emelkedett jogerőre, mely alapján 1869-ben megjelent tanterv heti egy énekórát írt elő. Az elkészült énektankönyvek tartalmában jelentős német befolyás érzékelhető, és a teoretikus megközelítést tartották elsődlegesnek. Változás az 1925. évi tantervben figyelhető meg, amikor az énekoktatás legfontosabb céljának a magyar dalok és énekek elsajátítását, megkedveltetését, a vallásos és hazafias érzés ápolását tűzte ki. A népdalok éneklését emeli ki, és azokat a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően rendezi el. A tananyag középpontjába az éneklés és a daltanulás került, ugyanakkor a zenei készségfejlesztés háttérbe szorult. A tanterv az első három osztályban heti fél énekórát, a negyedik, ötödik és hatodik osztályban heti két énekórát írt elő (Szabó, 1993).

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave