Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


A kisvállalatok KFI-támogatásának keretei

Az Egyesült Államokban kisvállalkozásokat támogató programok szövetségi és állami szinten egyaránt működnek, valamint minden nagyobb városban is. A támogatások prioritásait tekintve, illetve a végrehajtás általános gazdaságfilozófiai modelljének kialakításában meghatározó fontosságú a szövetségi szint, amely a legjelentősebb finanszírozási eszközöket képes mobilizálni. A támogatói tevekénység legfontosabb szereplője az 1953-ban létrejött Small Business Administration (SBA), amely a kisvállalatok segítését, érdekeinek védelmét, a szabad verseny megőrzését, valamint a nemzetgazdaság erősítését tekinti missziójának.1 Hivatalos státusza szerint egy olyan független intézmény, amely az USA kormányát támogatja a kisvállalatok finanszírozásával, a rájuk vonatkozó szabályozás és támogatás kérdéseivel összefüggésben. Az SBA olyan programok kialakításában és finanszírozásában is részt vesz, amelyek elősegítik a kisvállalkozói szféra diverzifikálását, a különböző kisebbségi vagy kedvezőtlen társadalmi/gazdasági csoportokhoz tartozó vállalkozók helyzetének javítását. Az SBA központi szerepet tölt be a kisvállalkozások innovációs kapacitásainak javítására irányuló programok működtetésében is. A II. világháború után a K+F és innováció területén e vállalati kör számára olyan szövetségi kezdeményezések indultak, amelyek nagymértékben hozzájárultak innovációs célok finanszírozásához. E programok prioritásai és eszközrendszere iránymutatásul szolgál az egyes államok szintjén jelentkező kisvállalkozói innovációfejlesztő kezdeményezések számára is.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave