MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kiefer Ferenc (szerk.)

Magyar nyelv


Irodalom

E. Abaffy Erzsébet 2003. Hangtörténet. In: Kiss—Pusztai 2003, 301–351.
Balázs János 1980. Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai modell. Budapest, Magvető Kiadó.
Bárczi Géza 1951. A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Bárczi Géza 1975. A magyar nyelv életrajza3. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.
Bárczi Géza 1980. A magyar nyelv múltja és jelene. Budapest, Gondolat Könyvkiadó.
Bárczi Géza 1982. A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Sajtó alá rendezte és szerkesztette E. Abaffy Erzsébet és N. Abaffy Csilla. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Bárczi Géza, — Benkő Loránd, — Berrár Jolán 1967. A magyar nyelv története. Budapest, Tankönyvkiadó.
Benkő Loránd 1980. Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Benkő Loránd (főszerk.) 1991–1997. A magyar nyelv történeti nyelvtana I–IV. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Gallasy Magdolna 2003a. Az egyszerű mondat. In: Kiss—Pusztai 2003, 483–500.
Gallasy Magdolna 2003b. Szövegtörténet. In: Kiss—Pusztai 2003, 501–576.
Haader Lea 2003. Az összetett mondat. In: Kiss—Pusztai 2003, 500–560.
Horváth János 1944. A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest, Magyar Szemle Társaság.
Horváth János 1976. A magyar irodalom fejlődéstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Horváth László 2003. Szószerkezet-történet. In: Kiss—Pusztai 2003, 430–482.
Jakubovich Emil, — Pais Dezső 1929. Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, Danubia Kiadó.
Kiss Jenő – — Pusztai Ferenc (szerk.) 2003. Magyar nyelvtörténet. Budapest, Osiris Kiadó.
Korompay Klára 2003. Helyesírás-történet. In: Kiss—Pusztai 2003, 281–300.
B. Lőrinczy Éva 1953. A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék. (Nyelvészeti Tanulmányok 3.) Budapest, Akadémiai Kiadó.
Martinkó András 1988. Az Ómagyar Máris-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Irodalomtörténeti Füzetek 117. Budapest, Akadémiai Kiadó.
D. Mátai Mária 2003. Szófajtörténet. In: Kiss—Pusztai 2003, 393–429.
Mezey László 1955. Irodalmi anyanyelviségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Molnár József, — Simon Györgyi 1980. Magyar nyelvemlékek3. Budapest, Tankönyvkiadó.
Sárosi Zsófia 2003. Morfématörténet. In: Kiss—Pusztai 2003, 352–371.
Tarnai Andor 1981. Szóbeliség — latinság — írásbeliség. In: Tarnai Andor — Csetri Lajos: A magyar kritika évszázadai I. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 11–26.
Tarnai Andor 1984. „A magyar nyelvet írni kezdik”. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Vizkelety András 1986. „Világ világa, virágnak virága…” [ómagyar Mária-siralom]. Budapest, Európa Könyvkiadó.
Zelliger Erzsébet 2005. A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma, Bencés Kiadó.
Zsilinszky Éva 2003. Szókészlettörténet. In: Kiss—Pusztai 2003, 372–392.

Magyar nyelv

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 058 324 4

A kötet fő célja, hogy összefoglaló tanulmányokban mutassa be a magyar nyelvre vonatkozó kutatások mai állását. A harmincnégy fejezet szerzői nemcsak új eredményeket közölnek, hanem bemutatják azokat az elméleti-módszertani újításokat is, amelyek a magyar nyelvtudományban - a nemzetközi nyelvtudománnyal teljes összhangban - az utóbbi évtizedekben végbementek.

A kötet négy részből áll. Az első tömb a nyelvi rendszer formai eszközökkel is megközelíthető legfontosabb területeit öleli fel - itt szerepel az alaktan, a hangtan, a mondattan, de itt kapott helyet a szövegtan, a szemantika és a pragmatika is. A második rész a nyelvtörténet korszakait, a magyar nyelvtudomány történetét tárgyalja. A harmadik fejezet a magyar nyelv neuro-, pszicho- és szociolingvisztikai vonatkozásival foglalkozik. Az utolsó rész az alkalmazott nyelvészet és a nyelvtudomány néhány határterületéről szól. Foglalkozik a beszéd zavaraival, a siketek jelnyelvével, a szaknyelv kérdéseivel, valamint az idegennyelv-tanulás és idegennyelv-oktatás problémáival.

Az Akadémiai Kézikönyvek sorozat legújabb darabja a legkorszerűbb összefoglalója mindannak, amit a XXI. század első évtizedében az érettségiző és felvételiző diákoknak, valamint a felsőoktatásban részt vevő tanulóknak tudniuk kell a sikeres vizsgákhoz a magyar nyelv témakörében.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kiefer-magyar-nyelv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave