6.2.2.1. Honosítás: funkcionális ekvivalensek

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A honosítás stratégiája mögött az a szándék húzódik meg, hogy a két fogalmi rendszer közötti hasonlóságot szeretnénk hangsúlyozni. Ennek érdekében egy olyan célnyelvi megfelelőt használunk, amely már létezik a célnyelvben, azaz amely már egy létező célnyelvi fogalmat jelöl. Ekkor lényegében nem is fordításról, hanem fordítói megfeleltetésről beszélhetünk (Klaudy 2007: 69). Nem véletlen, hogy e stratégia eredményeként alkalmazott ekvivalenseket a szakirodalom funkcionális ekvivalensnek nevezi, hiszen a célnyelvi ekvivalens ugyanazt a funkciót hivatott betölteni a célnyelvben, mint a forrásnyelvben – még akkor is, ha a két fogalmi rendszer között különbség van (a szakirodalomban használt megnevezésekről lásd részletesen a 3.1. alfejezetet). E stratégia alkalmazásával a célnyelvi olvasóban a saját („honi”) fogalmi rendszerének fogalmait hívjuk elő. Ezért vigyáznunk is kell: ha túl nagy a különbség a forrásnyelvi és a célnyelvi fogalom között, és mégis a honosítást alkalmazzuk, akkor az az olvasó számára félrevezető lehet.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3. ábra. A honosítás stratégiájának vizuális megjelenítése
Forrás: Fischer 2018d
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A honosításra mutat példát az administrator uniós pozíció magyar megfelelője. A tanácsos a hazai közigazgatás hierarchiájában a diplomás kormánytisztviselőre utal. Ha nem is fedi le teljesen az uniós administrator fogalmát, a két fogalom mégis hasonló, így az uniós fordítók a megfeleltetés mellett döntöttek. Hasonlóan jártak el az out-of-work benefit esetében. A hazai aktív korúak ellátása terminus a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátást jelöli, amelynek két típusa van: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az uniós terminus pedig az egészségügyi, családi vagy álláskeresési okból állandó jelleggel vagy ideiglenesen nem dolgozó személynek fizetett ellátás. Látható, hogy a két fogalom hasonló, így az uniós terminológusok itt is a megfeleltetés mellett döntöttek.1

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Somssich (2021) további szép példát hoz funkcionális ekvivalens használatára. A 2016-os uniós GDPR-rendelet egy meghatározó terminusa a personal data breach, amelynek magyar hivatalos megfelelője az adatvédelmi incidens lett. Látható, hogy nem egyszerű tükörfordításról, hanem az angol szerkezettől teljesen eltérő magyar elnevezésről van szó. Ennek oka az, hogy a magyar megfelelő az amerikai privacy incident tükörfordítása, amely egy korábbi uniós jogi aktusban, az EU és az Egyesült Államok közötti adattovábbítási megállapodásban (PNR) szerepelt. Ennek a magyar megfelelője lett az adatvédelmi incidens. E terminus olyannyira a magyar jog általánosan elfogadott terminusává vált, hogy az újabb uniós jogi aktusba, a GDPR-rendeletbe is már ez a terminus épült be – feltehetően hazai szakértői javaslatra. E példából látható, hogy ez esetben valóban honosításról volt szó, hiszen a fordítás során a magyar jogba már beépült, azaz a magyar jognak egy már létező fogalmát jelölő terminusra esett a választás.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

13. táblázat. Példák a honosítás stratégiájára
Uniós terminus (EN)
Uniós terminus (HU)
administrator
tanácsos
out-of-work benefit
aktív korúak ellátása
personal data breach
adatvédelmi incidens
contracting authority
ajánlatkérő hatóság
Forrás: Fischer 2022
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Van példa arra is, amikor bár nem indokolt, mégis hasznosnak bizonyul a funkcionális ekvivalens használata (Somssich 2011: 92). A közbeszerzési irányelvekben a contracting authority magyar megfelelője az ajánlatkérő hatóság lett, miközben az uniós fogalom nem teljesen egyezik meg a magyar jog e fogalmával. A közbeszerzés uniós szabályozása azonban már rendeleti szintre is emelkedett – azaz közvetlenül alkalmazandó jogi aktusokban is helyet kap. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az uniós rendeletekben is ugyanezek a terminusok jelennek meg, akkor az nem okoz zavart a hazai közbeszerzési jog terminológiájában.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Honosításról nemcsak két nyelv viszonylatában, hanem egy nyelven belül is beszélhetünk. Ez elsősorban az angol nyelvet – mint az uniós kontextus domináns nyelvét – érinti, amelyen az uniós terminusok elsődlegesen születnek. Ezt illusztrálja az entrepreneurship terminus, amely uniós kontextusban (vállalkozói készség) a tagállami fogalomnál (vállalkozás) jóval tágabb fogalmat takar. Bár a brit kollégák a Tanács egy ülésén jelezték, hogy az angol megnevezés mögött más (tagállami) fogalom van, addigra az angol uniós terminus már meghonosodott, ezért nem alkottak új megfelelőt (Fischer 2007). A célnyelvi státusszal rendelkező nyelvek esetében – éppen a fordítás miatt – több lehetőség van idegenítésre, azaz egy olyan megnevezés választására, amely az új uniós fogalomra utal.
 
1 E példákért Kardos Orsolyának, az Európai Unió Tanácsa terminológusának tartozom köszönettel.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave