Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Egyéb tudományos szövegek műfaji vizsgálata

Bár a fentiekben túlnyomórészt a tudományos dolgozat műfajával foglalkoztunk, Swales munkája nyomán számos egyéb tudományos műfajt elemeztek mind a műfajkutatás, mind a szaknyelvkutatás területén. Az elemzések többsége a mozzanatstruktúra-modellből indul ki, és a műfajok retorikai szerkezetét írja le. A jelentősebb szakirodalommal rendelkező műfajok a következők: az absztrakt (pl. Bhatia, 1993; Graetz, 1985; Hyland, 2000; Kaplan, mtsai, 1994; Márta, 2004; Sidiropoulou, 1993a, 1993b, 1995c; Swales, 1990; Ventola, 1997), a kutatási prezentáció (pl. Dubois, 1980, 1987, 1988; Swales, 1990), a pályázati kutatási terv (pl. Lauffer, 1983; Locke és mtsai, 1987; Swales, 1990, a kutatási beszámoló (pl. Bhatia, 1993; Kurtan, 1997, 2001), a szakdolgozat és a disszertáció(pl. Dudley-Evans, 1984; Falus, 2000; Futász, 2006; Hopkins, Dudley-Evans, 1988; Richards, 1988; Swales, 1990; Swales, Feak, 1994), a recenzió (pl. Bazerman, 1988; Griffith, Small, 1983; Hyland, 2000), a tudományos levél (pl. Berkenkotter, Huckin, 1995; Blakeslee, 1994; Hyland, 2000; erről bővebben a levél műfaji jellemzőinek leírásánál, a 4.3.3. részben) és a tankönyv műfaja (Connors, 1986; Falus, 2000; Hewings, 1990; Hyland, 1999b; Hyland, 2000; Myers, 1992).51

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave