Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A történelmi tárgyú narratív diskurzusok kognitív nyelvészeti leírása

A nyelv elsődlegesen interszubjektív, megismerő használatának a 2.1.2. részben kifejtett modellje a történelemről szóló nem fiktív diskurzusok esetében is alkalmazható. Ezekben a diskurzusokban olyan világreprezentációkat hozunk létre, amelyekről feltételezzük, hogy a múlt egy jelenetsorának valamilyen többé-kevésbé reális értelmezését adják (vö. Mink 1987/2003: 131–132). A nyelvi megismerés triadikus viszonyrendszerét alapul véve a történelemről szóló szövegek egy olyan közvetett interakció keretében értelmezhetők, amelyben a szerző a nyelvi szimbólumok segítségével ráirányítja a tőle térben és időben távol lévő olvasó figyelmét egy feltételezett múltbeli referenciális jelenetsorra. A 2.1. ábra alapján ezt a viszonyrendszert a 3.1. ábrán bemutatott módon ábrázolhatjuk.

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave