Faragó Klára, Dúll Andrea, Lan Anh Nguyen Luu (szerk.)

A társadalmi változások indítékai és fékjei

A 80 éves Hunyady György tiszteletére


Bevezető

A társadalmi rendszerek kiváltanak attitűdöt, engedelmességet, támogatást és kritikai hozzáállást is. A tudomány számára e két utóbbi fogalom, a rendszerigazolás és a rendszerkritika nehezen hozzáférhető, nehezen megismerhető, és mint ilyen, rendkívül vonzó téma. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy ezek feltárása, mechanizmusaik mélyebb megértése csak az utóbbi évtizedekben került be a tudományos kutatás erősebb áramába, ha nem is a fő áramába. John Jost és munkatársai forradalminak, sőt felforgatónak tűnő elképzelése mára elfogadott és nagyra értékelt elméletté érett (Jost et al., 2004). Ugyanakkor a rendszerigazolás ellenpólusaként megfogalmazott rendszerkritikai szemlélet feltárása felé még csak most tesszük meg az első lépéseket. Ebben az úttörő munkában is kiemelkedő Hunyady György munkássága, amelynek jelen kötet már erősen kimunkált bizonyítéka (Hunyady, 2021). A rendszerkritika jelenségét Hunyady György alapvetően a rendszerrel szembehelyezkedő, annak hibáit megfogalmazó, illetve az ellen cselekvőleg is fellépő személyek gondolkodásának jellegzetességeiben, sztereotipíáik és attitűdjeik mintázatában találta meg és írta le. Rámutatott a kritikus rendszerattitűdök rendszerigazoló nézetekkel párhuzamos jelenlétére. Párhuzamot talált a kontraszelekció élménye és a rendszer hibáinak érzékelése között. Kutatásai nyomán világossá válik, hogy az emberek társadalommal kapcsolatos gondolkodása nem tisztán egy dimenzió mentén ábrázolható, amelynek a rendszerkritika az egyik, míg a rendszerigazolás a másik végpontján helyezkedik el. Átfogó és mélyreható elemzései rámutatnak arra is, hogy a rendszerrel kapcsolatos attitűdök formálódása elválaszthatatlan attól a történelmi, társadalmi kontextustól, amelyben megfogalmazódnak. A kötet olvasása – túl azon, hogy szélesre nyitja az olvasó társadalmi látószögét, és tágítja szociálpszichológia ismereteit – egyben továbbgondolásra inspirál, amelynek eredményeként a témával látszólag nem közvetlenül összefüggő kutatások eredményei is új értelmet nyerhetnek.

A társadalmi változások indítékai és fékjei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 835 5

2021-ben jelent meg Hunyady György Rendszerattitűdök a változó közgondolkodásban című nagyszabású monográfiája, amelyben egy több éven át tartó, reprezentatív mintákon végzett kutatássorozat eredményeit foglalja össze a történeti gondolkodó értelmezési szabadságával, esszéisztikus, fanyar és játékosan szellemes stílusával, valamint az empirikus munkát végző szociálpszichológus szorgos precizitásával. A monográfiában Hunyady a 2010 és 2013 közötti ambivalens rendszerattitűdöket vizsgálja, elemzi és értelmezi. Az elemzés fogalmi kiindulópontjául John Jost rendszerigazolás elmélete szolgált, de azt innovatív módon kiegészítette a rendszerkritika elméletével. Bár feltételezhető, sőt tudható, hogy a rendszerkritika a demokratikus társadalmakban is hallatja hangját, különösen érdekes kérdés, hogy Magyarországon hogyan működnek a Janus-arcú rendszerattitűdök, az igazolás és a bírálat. Nem triviális, hanem megfejtendő kérdés az, hogy ez a két ellentmondó tendencia hogyan fér meg egymással a társadalomban. A történelem, a szociológia és a szociálpszichológia diszciplínájának elkötelezett kortársak és a fiatalabb nemzedék tiszteletét a jelen kötet és a Magyar Tudományos Akadémián 2022. szeptember 12-én rendezett ülésszak oly módon rója le, hogy a Hunyady újító szellemének tanúbizonyságát adó, a Rendszerattitűdök a változó közgondolkodásban című munkára reflektálva az itt közölt írások és prezentált előadások, hozzászólások tovább szövik a gondolati hálót, új keretbe helyezik eddigi kutatásaikat, vagy kapnak új ötleteket, kiindulópontokat további munkáikhoz.

Ebben a könyvben együvé került a szociálpszichológusok, a szociológusok és a történészek szakmai képviselői által írt gazdag, színes, a szakmai megvitatás céljára alkalmas tanulmánygyűjtemény, amely Hunyady György inspirációját magán viseli. A gondolatok nemzetközi befogadását segíti, hogy a jelen elektronikus kötetben Hunyady György nagyívű tanulmánya, a szerkesztők bevezetője, a laudáció és a tisztelgő szerzők munkáinak összefoglalása, a prezentációban kiemelt legfontosabb megállapításaik, a vita és a felkért hozzászólások összegzése, valamint a konferencia tanulságainak, jövőbeli kutatások számára nyújtott inspirációjának bemutatása angol nyelven jelenik meg.

Reményeink szerint ez a kötet további utakat nyit meg, gazdag kapcsolódási lehetőségeket kínál új kutatási területek és más diszciplínák felé. Bizonyítja, hogy a fejlett demokráciákon kívüli társadalmakban művelt szociálpszichológiai kutatás érdemben hozzájárulhat a főáramhoz.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farago-dull-nguyen-luu-a-tarsadalmi-valtozasok-inditekai-es-fekjei-a-80-eves-hunyady-gyorgy-tiszteletere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave