Károly Krisztina

Szövegtan és fordítás


Az újságcikkek szerkezeti felépítése

A sajtóban központi szerephez jut a történetelbeszélés. Az újságírók, amikor cikkeket írnak, valójában történeteket, „sztorikat” írnak meg, amelyek általában adott szempontrendszerrel, értékrenddel, rendezőelvvel és struktúrával rendelkeznek (Bell, 1998; Békési, 198252). A média mint a kulturális, politikai és társadalmi élet közvetítője, egyben alakítja és tükrözi is annak jellemzőit. Erős ideológiaközvetítő és -formáló jellege miatt a kutatók számos tartalmi, retorikai, nyelvi stb. szempont szerint vizsgálva igyekeznek rávilágítani arra, hogy miként lehet az olvasót a szövegen keresztül befolyásolni, vagy akár manipulálni. Az ilyen kísérletek egyike van Dijk (1985b, 1988) sokat idézett munkája, amely a hírszövegek jellegzetes szuperstruktúra-sémáját írja le. Van Dijk (1985b)szuperstruktúramodelljét a 27. ábra mutatja be.

Szövegtan és fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleteit és módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintkezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le. A fordítás mint szöveg vizsgálatát az teszi különösen relevánssá, hogy a kutatások tanúsága szerint a fordítási szöveg valahogy „más", mint a többi, nem fordítás eredményeként keletkezett szöveg. Egyesek szerint ez a másság elsősorban szövegszinten ragadható meg. A tudomány egyre többet tud e témáról, és örvendetesen növekszik a magyar nyelvű kutatások száma is. Ezért vált időszerűvé és szükségszerűvé a rendelkezésre álló ismeretek áttekintő összegzése. A kötet elsődleges célja elméleti természetű: ismerteti a szövegtani kutatások azon eredményeit, amelyek meghatározzák a fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás tanulmányozásának elméleti és módszertani irányvonalait, és bemutatja a tudományterület legfontosabb eredményeit. A kötet leíró szemlélettel, és a modern szövegvizsgálatokra jellemző kognitív keretben közelíti meg a szöveget mint szerkezetet és mint folyamatot. Az összegző áttekintés mellett a könyvnek vannak fontos gyakorlati céljai is. Rávilágít a különféle elméletek és módszerek további alkalmazási lehetőségeire és azokra a tudományos problémákra vagy kérdésekre, amelyek megválaszolása még a jövő feladata. Mivel korunk tudományos vizsgálódásainak alapfeltételévé vált a kutatás-módszertani megalapozottság, külön figyelmet szentel a szövegelemzés módszertani sajátosságainak is. Ajánljuk a kötetet a felsőoktatás számára, tanároknak, kutatóknak és diákoknak, fordítóképzésben részt vevő szakembereknek, gyakorló fordítóknak és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/karoly-szovegtan-es-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave