Hal Melinda

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben


Szocializáció a neveléspszichológia tükrében

A szocializáció fogalmát a XIX. századtól használjuk, a megfogalmazás a társadalomtudományok területéről származik. Magát az ember társadalmi lénnyé válását, a személynek a társadalomba való beilleszkedését jelöli. Olyan folyamatról beszélünk, amellyel az egyén elsajátítja azon tudást, készségeket és viselkedést, amelyek őt a társadalom megfelelő tagjává teszik. A szocializációs folyamat során a gyermekből egy identitással rendelkező személy válik interakciók és szereptanulás révén. A szocializáció megvalósulásához tehát azonosulás, identifikáció szükséges (Séra, 2000). „Az azonosulás pszichológiai folyamatán a gyermekeknek a jelentős felnőttek viselkedéséhez, érzéseihez hasonló viselkedésre, érzések elérésére való törekvését értjük, azt a vágyat, hogy olyanok legyenek, mint ők.” (Séra, 2000, 45‒46). A társadalom szempontjából a szocializáció a társas és kulturális folyamatosság elérésének eszköze. Pszichológiai nézőpontból a szocializáció az a folyamat, melyben az egyén elsajátítja mindazokat az ismereteket, készségeket és beállítódásokat, melyek lehetővé teszik, hogy többé-kevésbé hatékony tagja legyen a csoportoknak és a társadalomnak (Vajda–Kósa, 2005). A szocializáció fogalmi kereteihez tartozik az enkulturáció, a szereptanulás, az oktatás, a családi és intézményi gyermeknevelés, a változó társadalmi státuszhoz való alkalmazkodás, az együttműködési folyamatok megtanulása. A szocializáció bármely társadalom, illetve kultúra fennmaradásában fontos szerepet játszik, hiszen a társadalom működéséhez elengedhetetlen. Az egyént akkor tekintjük szocializáltnak, ha úgy gondolkodik, érez, vélekedik és cselekszik, ahogyan azt az adott közösség egy vele azonos életkorú, nemű és társadalmi státuszú egyéntől elvárja. A szocializáció kérdéskörébe tartoznak az alábbiak is, amelyek által jobban megérthetjük, milyen tág maga a fogalmi keret.

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 252 0

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben című egyetemi jegyzet annak érdekében készült el, hogy segítse a leendő pedagógusokat, akik korábban nem találkoztak pszichológia tanegységekkel. A pszichológia alapjai című tantárgy oktatási segédanyaga, amely egy sokrétű és átfogó, széles spektrumú törzsanyaggal rendelkező tantárgy. Ilyen formában maga a jegyzet vázlatos, ám azt a célt szolgálja, hogy a tanár szakos hallgatók rövid idő alatt átfogó képet kapjanak a pszichológiáról, a pszichológiai gondolkodásmódról és az azon belül használt konstruktumokról. Az egyetemi jegyzet azonban nem váltja fel az ajánlott és kötelező irodalmakat, valamint a más pszichológiai tárgyú kurzuson elhangzottakat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hal-a-pszichologia-es-nevelespszichologia-alapjai-a-tanarkepzesben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave