Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Élményszerzés – lassú turizmus – fogyasztói társadalom

Szakmabeliek egy csoportja a turisták egyéni élményszerzését – kiegészülve egy lassabb életmódra való törekvéssel és felelősségteljes fogyasztói magatartással – tartják a lassú turizmus alapjának. Az immaterializmus, azaz a nem tárgyakban keresendő örömforrás és élményszerzés a posztmodern társadalmakban különösen nagy hangsúlyt kap, mint ahogy a szabadidő értelmes eltöltésének módja is egyre fontosabbá válik. Az 1980-as évek óta a fogyasztói magatartást vizsgáló kutatások rávilágítanak a hedonizmus egyre erősödő jelenségére a javak és szolgáltatások vásárlását és fogyasztását illetően. A fogyasztás milyensége mára kulturális és szociális értelemben is jelentős és szimbolikus tartalommal bír. Az egyén fogyasztási szokásainak megismeréséből, annak élményszerzésre irányuló preferenciáiból is értékes következtetéseket képesek levonni a szakemberek. Mára már nem vitatott, hogy a turisztikai élmény(szerzés) egy adott kontextusban, környezetben az egyén sajátos érzékelésétől függ. A turisztikai élményszerzés ugyan nem jöhetne létre emberek nélkül, ám ugyanennyire fontos szerepet töltenek be különböző helyszínek és a szolgáltatások is. (Az angol people, services and locations hármasa.) Természetesen a turistákat (people) tekintjük saját élményszerzésük legfőbb megalkotóinak. A szolgáltatásokkal (services) párosul, mintegy „vele jár” az élmény, de az élmény csak akkor realizálódik, ha abban a turista maga is aktívan részt vesz. Tehát egyidejűleg van jelen a szolgáltatás, mellyel szoros interakcióban állva az egyén megteremti a saját, egyedi élményét. Végezetül, ami a harmadik komponenst, a helyszínt (location) illeti, minden turisztikai élményszerzésről megállapítható, hogy csak adott kontextusban jön létre, vagyis csak adott keretek között értelmezhető. A turista ma már egyre (ön)tudatosabban vállal szerepet turisztikai élményszerzésére vonatkozó döntésekben. Passzív befogadóból aktív résztvevővé vált, aki egyre tudatosabb és etikusabb döntéseket képes hozni. Ebből a szemszögből nézve a „lassú turista” kapcsán egy már megokosodott fogyasztóról, egy ún. „termelő vagy aktív fogyasztóról” beszélhetünk (producer consumer). Mindez azt jelenti, hogy a tömegturistákra jellemző passzivitást (magát kiszolgálni hagyó magatartást) a lassú turizmus résztvevőinél felváltja az aktív, produktív jelenlét, a cselekvő attitűd, a kreativitás, a tudatosság és az önállóság. A lassú turista maga is része az értékteremtő folyamatoknak (Nagy et al., 2020).

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave